Актуелно

Влада Републике Србије је усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РСˮ, број 101 од 17. јула 2020. године). Одлука је ступила на снагу 25 јула 2020. године, а примењује се од 24 августа 2020. године.

Одлука садржи измене и допуне пет шифарника који су саставни део Одлуке, и то:

Шифарник занимања

Измене и допуне Шифарника занимања односе се на:

  Шифарник занимања садржи нова занимања која су разврстана у одговарајуће класификационе целине (групе, врсте, подврсте и скупине) у складу са Међународном стандардном класификацијом занимања (ISCO-08), а за које постоји потреба на тржишту рада.
  У наставку је приказана листа 67 нових занимања:

  Шифра Назив занимања
  1112.30 Директор самосталног државног органа / независног тела
  1112.31 Начелник Генералштаба
  1113.02 Председник извршног одбора / савета месне заједнице
  1219.27 Ликвидациони управник
  1219.28 Руководилац у организацији / органу државне управе
  1219.29 Стечајни управник
  1311.06 Руководилац у ветеринарству
  1321.04 Руководилац за производњу/снабдевање електричном енергијом / гасом / паром
  1321.05 Руководилац за снабдевање водом / управљање отпадним водама
  1321.06 Руководилац за управљање отпадом
  1321.07 Руководилац одржавања машина/постројења
  1321.08 Технички директор у енергетици
  1322.08 Руководилац геолошких истраживања
  1324.17 Руководилац механизације
  1330.10 Руководилац за сервисирање рачунара и комуникационе опреме
  1345.12 Шеф департмана
  1345.13 Директор установе / центра у неформалном образовању
  1439.09 Менаџер ауто-сервиса
  2120.11 Спортски статистичар
  2133.11 Стручњак за управљање отпадом
  2144.28 Инжењер производње моторних возила
  2211.03 Лекар у спорту
  2212.62 Специјалиста медицинске микробиологије
  2212.63 Специјалиста хигијене
  2310.91 Наставник у области геолошког инжењерства
  2310.92 Наставник у области криминалистичких наука
  2310.93 Наставник у области хемијских наука
  2310.94 Сарадник у области геолошког инжењерства
  2310.95 Сарадник у области криминалистичких наука
  2310.96 Сарадник у области хемијских наука
  2320.69 Наставник практичне наставе саобраћаја
  2330.38 Наставник верске наставе
  2330.39 Наставник грађанског васпитања
  2359.05 Предавач/испитивач за возачки испит
  2359.06 Предавач у неформалном образовању
  2421.10 Стручњак за логистику
  2421.11 Стручњак за пројекте
  2431.07 Стручњак за дигитални маркетинг
  2619.15 Стручњак за стечајни поступак
  2642.21 Уредник веб сајта
  3111.10 Геолошки техничар за истраживање минералних сировина
  3119.12 Контролор техничког прегледа возила
  3122.03 Надзорник енергетских система и постројења
  3122.04 Пословођа одржавања машина/постројења
  3122.05 Пословођа производње
  3139.07 Техничар рециклаже
  3153.11 Оператер беспилотног ваздухоплова
  3211.07 Виши радиолошки техничар
  3323.06 Службеник за јавне набавке
  3341.05 Шеф магацинског пословања
  3341.06 Шеф рецепције
  3359.16 Водни инспектор
  3359.17 Фитосанитарни инспектор
  3359.18 Инспектор рада
  3359.19 Инспектор социјалне заштите
  3359.20 Спортски инспектор
  3412.05 Неговатељ деце без родитељског старања и деце са сметњама у развоју
  3412.06 Радни асистент за особе са инвалидитетом
  4323.10 Шеф возног парка
  5169.03 Дечији аниматор
  5223.25 Продавац ИКТ опреме и електричних апарата за домаћинство
  5311.02 Лични пратилац детета са инвалидитетом/сметњама у развоју
  5311.03 Хранитељ деце
  7549.07 Израђивач риболовачке опреме
  8189.12 Руковалац постројењем за рециклажу
  9112.04 Хигијеничар у здравству
  9613.02 Радник на чишћењу канализационе мреже
  Поједина занимања су брисана јер је током примене Шифарника занимања утврђено да су дуплирана, да не постоје на тржишту рада или да су већ садржана у другим занимањима (синоними).
  У наставку је приказана листа 17 брисаних занимања, са препорукама за прешифирирање у одговарајућа занимања:

  Брисана занимања Препоручена занимања за прешифрирање
  1112.21 Политички директор министарства 1219.28 Руководилац у организацији/органу државне управе
  1120.11 Председник управног/извршног одбора Препорука да се изврши шифрирање према основном занимању
  3119.01 Ватрогасни инспектор 3119.03 Инспектор заштите од пожара
  3412.04 Персонални асистент за ОСИ 5322.01 Персонални асистент
  3422.03 Сарадник новинара у спорту 2642.13 Спортски новинар
  3422.04 Спортски посредник 3339.06 Спортски агент
  3422.20 Тренер рекреативаца 3423.27 Тренер рекреативаца
  3423.01 Алпинистички спортски водич 3423.25 Спортски водич
  3423.24 Планинарски спортски водич 3423.25 Спортски водич
  3435.04 Мајстор за тетовирање 5142.02 Мајстор тетоваже
  5221.01 Продавац у киоску 5211.03 Продавац у киоску
  5223.09 Продавац у малопродаји књижарско-канцеларијске робе 5223.23 Продавац школског и канцеларијског материјала, прибора и књига
  5223.12 Продавац у малопродаји мешовите робе 5223.01 Продавац мешовите робе
  5223.20 Продавац у малопродаји фото и оптичке опреме 5223.22 Продавац фото и оптичке опреме
  7223.30 Руковалац стругом за метал 7223.06 Металостругар
  8131.16 Руковалац машином за гравирање стакла 8181.12 Руковалац машином за гравирање стакла/опеке
  8160.48 Руковалац уређајем за производњу шећера 8160.47 Руковалац уређајем за производњу шећера
  Применом Шифарника занимања утврђено је да су поједина занимања разврстана у неадекватну класификациону целину због чега су иста премештена у одговарајуће скупине, што је резултирало променом њихових шифара. Практична последица ове измене је да су старе шифре ових занимања обрисане, а да су у одговарајућим скупинама утврђене нове шифре са истим називима премешетних занимања.
  У наставку је приказана листа 3 занимања чије су шифре измењене:

  Стара шифра Назив занимања Нова шифра
  2659.15 Пантомимичар 2655.05
  8131.15 Руковалац машином за брушење стакла 8181.39
  8219.03 Монтер клима-уређаја 8212.20
  Применом Шифарника занимања утврђено је да поједине скупине и занимања имају неадекватан назив, било да се ради о погрешном називу, називу који није довољно јасан или прецизан, није уобичајен, једнозначан, обухватан или на неки други начин може да узрокује грешку у примени.
  Такође, уочене су техничке грешке у појединим називима занимања због чега је након лекторисања извршена исправка у називима занимања (такви измењени називи овде нису приказани, али су садржани у измењеном Шифарнику занимања).
  У наставку је приказана листа измена назива скупина и занимања:

  Шифра Стари назив (Одлука из 2018.) Нови назив (Одлука из 2020.)
  1112.06 Генерални секретар скупштине Генерални секретар покрајинске скупштине
  1112.28 Секретар Народне скупштине Генерални секретар Народне скупштине
  1113 Руководиоци локалне самоуправе Руководиоци месне самоуправе
  1114.11 Секретар политичке партије Секретар удружења / политичке партије
  1120.01 Директор јавне службе / организације у јавном сектору Директор јавне службе/агенције / организације у јавном сектору
  1120.10 Помоћник директора јавне службе / организације у јавном сектору Помоћник директора јавне службе/агенције / организације у јавном сектору
  1219.17 Секретар јавне службе / организације у јавном сектору Секретар јавне службе / агенције / организације у јавном сектору
  1321 Руководиоци у прерађивачкој индустрији Руководиоци у прерађивачкој индустрији и снабдевању енергијом и водом
  1321.01 Директор предузећа у прерађивачкој индустрији Директор у прерађивачкој индустрији
  1323.03 Директор грађевинског предузећа Директор у грађевинарству
  1323.06 Шеф градилишта Руководилац градилишта
  1324.06 Руководилац за снадбевање и дистрибуцију Руководилац за снадбевање и дистрибуцију робе
  1346.09 Руководилац за контролу пословања усклађености банке Руководилац за контролу усклађености пословања банке
  2310 Наставници и сарадници Наставници и сарадници у високом образовању
  2320.13 Наставник групе предмета друмског саобраћаја Наставник саобраћајне групе предмета
  2342.02 Логопед-васпитач Дефектолог васпитач
  3122.01 Надзорник за фину обраду производа Надзорник за завршну обраду производа
  3123.04 Надзорник у грађевинарству Пословођа градилишта
  3153.07 Пилот авиона - копилот Пилот авиона
  3255.07 Физиотерапеутска сестра – техничар Физиотерапеутски техничар
  3257.03 Инспектор за безбедност хране Контролор за безбедност и квалитет хране
  3423.25 Рекреативни спортски водич Спортски водич
  4412 Поштари – службеници на обављању поштанских услуга Службеници за обављање поштанских услуга
  5162.02 Пратилац/телохранитељ Пратилац
  5212.01 Пиљар Улични продавац воћа/поврћа
  5221 Продавци у киоску и трговци Трговци на мало
  5221.02 Продавац у трговинској радњи Трговац на мало разноврсном робом
  5419.02 Комунални полицајац Комунални милиционар
  6112.04 Поткресивач воћака Орезивач воћака
  7215.02 Монтер каблова на бушотинама нафте и плина Монтер каблова на бушотинама нафте и гаса
  7234.01 Механичар за бицикле и мотоцикле Механичар за бицикле
  7536.10 Обућар израђивач обуће по мери Израђивач обуће по мери
  7549.02 Израђивач мрежа (рибарских/заштитних и сл.) Израђивач мрежа
  8172.27 Сортирер елемената и готових производа Сортирер елемената и готових производа од дрвета
  9211.01 Берач воћа/поврћа Берач/сакупљач воћа / поврћа / шумских плодова / лековитог биља
  9213.01 Мануелни радник на фарми за ратарске културе Мануелни радник на фарми за ратарско-сточарску производњу
  9329.10 Намотач влакана/калема (ручно) Мануелни радник у индустрији
  9520.01 Продавац робе на уличној тезги Улични продавац робе
  9611.02 Фекалист Чистач септичких јама
  9611.03 Шинтер Радник у кафилерији
Шифарник нивоа и врста квалификација

Шифарник нивоа квалификација замењен је новим шифарником под називом Шифарник нивоа и врста квалификација у којем шифра нивоа и врсте квалификацијe садржи посебне ознаке и за ниво и за врсту квалификације, што је у потпуности усклађено са Законом о НОКС-у.

Претходни Шифарник нивоа квалификација није садржао шифру за шифрирање лица без стеченог основног образовања и васпитања, због чега је било потребно додати одговарајућу шифру, а код нивоа 40 извршена је измена еквиваленције.

Веза нивоа квалификација у НОКС-у са Шифарником нивоа и врста квалификација приказана је у табели.

Шифарник држава и територија

Шифарник држава и територија усклађен је са Mеђународним стандардом за шифрирање држава и њихових територија (The International Standard for country codes and codes for their subdivisions – ISO 3166) и Закључком Владе о коришћењу званичних пуних и скраћених назива страних држава на српском и енглеском језику (05 Број: 93-5900/2019 од 13. јуна 2019. године и 05 Број: 93-1388/2020 од 13. фебруара 2020. године).

Шифарник општина у Републици Србији

На основу Статута Града Новог Сада („Службени гласник Града Новог Садаˮ, број 36/11, од 27. марта 2019. године), Град Нови Сад угасио је своје градске општине (Нови Сад и Петроварадин), тј. Град Нови Сад нема више градских општина, Матични бројеви односно шифре за Градску општину Нови Сад (80284) и Градску општину Петроварадин (80519) угашени су. Након ових измена листа општина уређена је по азбучном реду, а постојећи шифарник замењен је новим Шифарником општина у Републици Србији.

Шифарник насељених места у Републици Србији

Шифарник насељених места у Републици Србији усклађен је Законом о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РСˮ, бр. 129/07, 18/16, 47/18 и 9/20 – др. Закон) и Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру („Службени гласник РСˮ, број 9/20).

Шифраник садржи везу насељеног места са општином којој припада.

Održane informativne sesije u vezi primene šifarnikaОдлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС”, број 56/18) је у примени од 01. јануара 2019. године, и од кључне је важности да сви корисници ових шифарника, у првом реду послодавци и организације обавезног социјалног осигурања, али и други субјекти у чијој је надлежности вођење евиденција у области рада, праћење и анализирање рада и тржишта радне снаге, као и планирање и развој људских ресурса, буду упознати са концепцијом и садржајем нових шифарника, како би их могли несметано користити.

У циљу упознавања са новим шифарницима за шифрирање података у евиденцијама у области рада, одржано је 10 информативних сесија  у више градова у Србији у децембру 2018. године и јануару 2019. године, на којима је учешће узело 217 представника 160 послодаваца, као и 150 представника релевантних институција као и социјалних партнера, донатора и експерата (Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, дирекција и филијале Националне службе за запошљавање, Републички секретаријат за јавне политике, Републички завод за статистику, Привредна комора Србије, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Агенција за квалификације, Савез самосталних синдиката Србије, Унија послодаваца Србије, Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва и др).

Информативне сесије је организовало Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у сарадњи са Привредном комором Србије и Националном службом за запошљавање, а уз подршку пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање запошљавања младихˮ, који спроводи Немачка организација за међународну сарадњу  GIZ.