Шифарник нивоа квалификација

Шифарником нивоа квалификација врши се разврставање, описивање и нумерички једнозначно обележавање (шифрирање) нивоа квалификација.
Шифарник нивоа квалификација садржи укупно 14 шифара.
Шифра нивоа квалификација је двоцифрен број чија прва цифра означава ниво квалификације одређен Законом о НОКС-у.

Веза нивоа квалификација у НОКС и Шифарнику нивоа квалификација
Ниво у НОКС-у 1 2 3 4 5 6 7 8
Подниво у НОКС-у - 6.1 6.2 7.1 7.2 -
Шифра нивоа квалификација 10 20 30 40 41 50 60 61 62 63 70 71 72 80

Садржај нивоа квалификација чине:

 • врста и ниво образовања,
 • дужина трајања образовања у сатима (за обуке) или годинама, односно према броју ЕСПБ,
 • начин стицања квалификације (формално/неформално образовање или ППУ), као и
 • еквивалентност, када се ради о квалификацији стеченој пре ступања на снагу Закона о НОКС-у.
Нивои квалификација у НОКС према врсти, нивоу и трајању образовања
НОКС ниво Врста, ниво и трајање образовања
1
 • Основно образовање и васпитање
 • Основно образовање одраслих
 • Основно музичко образовање и васпитање
 • Основно балетско образовање и васпитање
2
 • Стручно оспособљавање у трајању до једне године
 • Образовање за рад у трајању до две године
 • Неформално образовање одраслих - обуке у трајању од 120 – 360 сати
3
 • Средње стручно образовање у трогодишњем трајању
 • Неформално образовање одраслих – обуке у трајању од најмање 960 сати
4
 • Средње стручно, уметничко или гимназијско образовање у трајању од четири године
5
 • Мајсторско образовање у трајању од две године, након стечене квалификације нивоа 3
 • Специјалистичко образовање у трајању од годину дана, након стечене квалификације нивоа 4
 • Неформално образовање одраслих – обуке у трајању од најмање шест месеци након стицања квалификације нивоа 4
6
 • Основне академске студије - ОАС (најмање 180 ЕСПБ)
 • Основне струковне студије - ОСС (180 ЕСПБ)
 • Основне академске студије - ОАС (најмање 240 ЕСПБ)
 • Специјалистичке струковне студије (најмање 60 + ОСС 180 ЕСПБ)
7
 • Интегрисане академске студије - ИАС (од 300 до 360 ЕСПБ)
 • Мастер академске студије - МАС (најмање 60 + ОАС 240 ЕСПБ или најмање 120 + ОАС 180 ЕСПБ)
 • Мастер струковне студије - МСС (најмање 120 + ОСС 180 ЕСПБ)
 • Специјалистичке академске студије – САС (најмање 60 ЕСПБ након МАС)
8
 • Докторске студије – ДрС (180 ЕСПБ после ИАС или МАС)

Шифарником нивоа квалификација шифрирају се нивои и врсте квалификација. Примена степена стручне спреме врши се у случајевима када треба утврдити еквиваленцију квалификација стечених пре ступања на снагу Закона о НОКС, док су се степенима стручне спреме означавали садашњи нивои квалификација, према табели

Упоредни приказ нивоа квалификација и степена стручних спрема
Ниво квалификације Степен стручне спреме
Шифра Ниво и врста Шифра Степен
10 Ниво 1 (основно образовање) 10 I
20 Ниво 2 (стручно оспособљавање или неформално образовање) 20 II
30 Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године) 30 III
40 Ниво 4 (средње гимназијско образовање, 4 године) 40 IV
41 Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године)
50 Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко после средње образовање, 3+2 или 4+1 година) 50 V
60 Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ) 61 VI-1
61 Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ)
62 Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ) 62 VI-2
63 Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ)
70 Ниво 7, подниво 7.1 (МАС / ИАС, 300 - 360 ЕСПБ) 71 VII-1
71 Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ)
72 Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ) 72 VII-2
80 Ниво 8 (ДрС, +60 ЕСПБ) 80 VIII

Преузмите Шифарник нивоа квалификација

Šifarnik nivoa kvalifikacija    Šifarnik nivoa kvalifikacija