Шифарник нивоа и врста квалификација

Шифарником нивоа и врста квалификација врши се разврставање, описивање и нумерички једнозначно обележавање (шифрирање) нивоа и врста квалификација.
Шифарник нивоа и врста квалификација садржи укупно 15 шифара.
Шифра нивоа квалификације је двоцифрен број којим се означава ниво квалификације.
Шифра врсте квалификације је једноцифрен број са следећим значењем: 0 - без квалификације, 1 - опште, 2 - стручне, 3 - академске, 4 - струковне.

Веза нивоа и врсте квалификација у НОКС-у са Шифарником нивоа и врста квалификација
Ниво у НОКС-у - 1 2 3 4 5 6 7 8
Подниво у НОКС-у - - 6.1 6.2 7.1 7.2 -
Шифра нивоа квалификација 00 10 20 30 40 40 50 61 61 62 62 71 71 72 80
Шифра врсте квалификације 0 1 2 2 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3

Садржај нивоа квалификација чине:

 • врста и ниво образовања,
 • дужина трајања образовања у сатима (за обуке) или годинама, односно према броју ЕСПБ,
 • начин стицања квалификације (формално/неформално образовање или ППУ), као и
 • еквивалентност, када се ради о квалификацији стеченој пре ступања на снагу Закона о НОКС-у.
Нивои квалификација у НОКС-у према врсти, нивоу и трајању образовања
НОКС ниво Врста, ниво и трајање образовања
1
 • Основно образовање и васпитање
 • Основно образовање одраслих
 • Основно музичко образовање и васпитање
 • Основно балетско образовање и васпитање
2
 • Стручно оспособљавање у трајању до једне године
 • Образовање за рад у трајању до две године
 • Неформално образовање одраслих - обуке у трајању од 120 – 360 сати
3
 • Средње стручно образовање у трогодишњем трајању
 • Неформално образовање одраслих – обуке у трајању од најмање 960 сати
4
 • Средње стручно, уметничко или гимназијско образовање у трајању од четири године
5
 • Мајсторско образовање у трајању од две године, након стечене квалификације нивоа 3
 • Специјалистичко образовање у трајању од годину дана, након стечене квалификације нивоа 4
 • Неформално образовање одраслих – обуке у трајању од најмање шест месеци након стицања квалификације нивоа 4
6
 • Основне академске студије - ОАС (најмање 180 ЕСПБ)
 • Основне струковне студије - ОСС (180 ЕСПБ)
 • Основне академске студије - ОАС (најмање 240 ЕСПБ)
 • Специјалистичке струковне студије (најмање 60 + ОСС 180 ЕСПБ)
7
 • Интегрисане академске студије - ИАС (од 300 до 360 ЕСПБ)
 • Мастер академске студије - МАС (најмање 60 + ОАС 240 ЕСПБ или најмање 120 + ОАС 180 ЕСПБ)
 • Мастер струковне студије - МСС (најмање 120 + ОСС 180 ЕСПБ)
 • Специјалистичке академске студије – САС (најмање 60 ЕСПБ након МАС)
8
 • Докторске студије – ДрС (180 ЕСПБ после ИАС или МАС)

У табели у наставку представљен је

Упоредни приказ нивоа и врста квалификација са претходним обележјима
Шифарник нивоа и врста квалификација* Шифарник нивоа квалификација** Шифарник степена стручне спреме***
Шифра нивоа Шифра врсте Скраћени опис Шифра Шифра Степен
00 0 Без завршеног основног образовања (без квалификације) / 10 I
10 1 Ниво 1 (основно образовање) 10
20 2 Ниво 2 (стручно оспособљавање до 1 године) 20
Ниво 2 (образовање за рад до 2 године – стручно или неформално образовање од 120 – 360 сати обуке) 20 II
30 2 Ниво 3 (средње стручно образовање, 3 године или неформално образовање од најмање 960 сати обуке) 30 30 III
40 1 Ниво 4 (средње гимназијско образовање - опште, 4 године) 40 40 IV
40 2 Ниво 4 (средње стручно и уметничко образовање, 4 године) 41
50 2 Ниво 5 (мајсторско или специјалистичко образовање – стручно, од 1 до 2 године или неформално образовање од најмање шест месеци) 50 50 V
61 3 Ниво 6, подниво 6.1 (ОАС, 180 ЕСПБ) 60 61 VI-1
61 4 Ниво 6, подниво 6.1 (ОСС, 180 ЕСПБ) 61
62 VI-2
62 3 Ниво 6, подниво 6.2 (ОАС, 240 ЕСПБ) 62 / /
62 4 Ниво 6, подниво 6.2 (ССС, 240 ЕСПБ) 63
71 3 Ниво 7, подниво 7.1 (ИАС или МАС, 300 - 360 ЕСПБ) 70 71 VII-1
71 4 Ниво 7, подниво 7.1 (МСС, 300 ЕСПБ) 71 / /
72 3 Ниво 7, подниво 7.2 (САС, +60 ЕСПБ) 72 72 VII-2
80 3 Ниво 8 (докторске студије - академске, +180 ЕСПБ) 80 80 VIII


*Шифарник нивоа и врста квалификација – у примени од 24. августа 2020. године, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РС, број 101/20).
**Шифарник нивоа квалификација – у примени од 1. јануара 2019. године до 23. августа 2020. године
***Шифарник степена стручне спреме – у примени до 31. децембра 2018. године.

Преузмите Шифарник нивоа и врста квалификација

Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija