Шифарник квалификација

Шифарник квалификација

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили су Јединствену листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4.000 квалификација за све нивое образовања.
Листа квалификација представља уређен попис квалификација, разврстаних према одређеним критеријумима и део је националног стандарда који се примењује при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, извештавању и публиковању података о квалификацијама, као инструмент једнозначног комуницирања међу свим корисницима ових података, на националном и међународном нивоу.
Листом квалификација обухваћене су квалификације свих нивоа НОКС-а. Квалификације до нивоа 5. НОКС-а преузете су из електронске базе квалификација коју води Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су квалификације које се односе на високо образовање прикупљене у сарадњи са високошколским установама. Све квалификације разврстане су у складу са Међународном стандардном класификацијом образовања ИСЦЕД 13-Ф.

У складу са Правилником о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике Србије, шифра квалификације састоји се од 11 цифара којима се означавају четири групе података, међусобно одвојених тачкама, и то:
- прве две цифре представљају ниво НОКС-а (10, 20, 30, 40, 50, 61, 62, 71, 72, 80)
- трећа цифра представља врсту квалификације (1, 2, 3, 4)
- четврта до седме цифре представљају нумеричку ознаку ИСЦЕД 13-Ф подсектора
- осма до једанаесте цифре представљају редни број квалификације

Листа квалификација доступна је на линку https://noks.azk.gov.rs/pretraga-registara/pretraga-nacionalnih-kvalifikacija.html