Шифарник занимања и стручне спреме

Шифарник занимања и стручне спреме користи се само у делу „стручне спремеˮ за вођење евиденција о обележју „квалификацијаˮ.

Шифарник занимања и стручне спреме (Одлука о јединственом кодексу шифара, 1998. године) примењује се до утврђивања система према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у.

Овај Шифарник осим шифре и назива занимања, садржи и податке о стручној спреми (шифра, назив и степен). Шифарник садржи и образовне профиле, стручне, академске и научне називе. Обележјем „квалификацијаˮ замењују се: „стручна спремаˮ, „образовни профилˮ, „звањеˮ, „стручни академски и научни називˮ, „занимање стечено школовањемˮ и сл.

„Стручне спремеˮ, којима се означавају „квалификацијеˮ, класификоване су према 19 подручја рада (у које је сврстано 75 група занимања) у Шифарнику занимања и стручне спреме. „Стручне спремеˮ су одређене шестоцифреном шифром и називом. Шифра се састоји од три пара цифара, при чему први пар представља степен стручне спреме, други пар цифара одређује групу занимања, а трећи пар цифара представља редни (месни) број стручне спреме. Шифра стручне спреме завршава се, по правилу, са „00ˮ. У случају када је назив стручне спреме (сада квалификације) идентичан називу занимања, на последња два места у шифри није „00ˮ већ одговарајући месни број истоименог занимања. Тако стручна спрема, као шири појам од занимања, по правилу претходи низу занимања која су њоме обухваћена и која се могу обављати са претходно наведеном стручном спремом. Изузеци од овог правила се појављују у случајевима када се стручна спрема подудара са занимањем (нпр. Филозоф, Психолог, Социолог и други у Друштвено-хуманистичком подручју рада или Биолог, Математичар, Физичар и други у Природно-математичком подручју рада, као и код занимања нижих нивоа, нпр. Конобар и Кувар у групи Занимања угоститељства и туризма).

Преузмите Шифарник занимања и стручне спреме

Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme   Šifarnik zanimanja i stručne spreme


Приказ хоризонталне класификације занимања и стручних спрема

Prikaz horizontalne klasifikacije zanimanja i stručnih sprema   Prikaz horizontalne klasifikacije zanimanja i stručnih sprema   Prikaz horizontalne klasifikacije zanimanja i stručnih sprema