Шифарник занимања

Шифарник занимања

Шифарник занимања представља уређен скуп занимања, разврстаних према одређеним критеријумима у одговарајуће класификационе целине на различитим нивоима агрегирања, са одређеним шифрама.

Шифраник занимања је део националног стандарда који се примењује при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, извештавању и публиковању података о занимањима, као инструмент једнозначног комуницирања међу свим корисницима ових података, на националном и међународном нивоу.

Модел и полазна основа за израду Шифарника занимања је Међународна стандардна класификација занимања 2008 (ISCO-08).

Преузмите Шифарник занимања

Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja

Структура Шифарника занимања

Шифарник занимања садржи истоветну класификациону, односно хијерархијску структуру, називе свих класификационих целина, као и модел шифрирања до нивоа скупина према ISCO-08.

Шифарник занимања има следеће класификационе целине:

 • 10 група којe су разврстанe према најчешће захтеваном образовном нивоу
 • 43 врсте према сродности послова занимања
 • 130 подврста
 • 436 скупина

Унутар скупина разврстано је 3.694 занимањa.

Структурa класификационих целина   Struktura klasifikacionih celina   Struktura klasifikacionih celina   Struktura klasifikacionih celina

Списак занимања према азбучном редоследу   Spisak zanimanja prema azbučnom redosledu   Spisak zanimanja prema azbučnom redosledu   Spisak zanimanja prema azbučnom redosledu

Систем шифрирања занимања

У структури шифре занимања:

 • прва цифра означава групу
 • прве две цифре означавају врсту
 • прве три цифре означавају подврсту
 • све четири цифре означавају скупину

У Шифарнику занимања описана структура шифре је проширена за још две цифре, одвојене тачком. Две додате цифре означавају редослед конкретног занимања у оквиру скупине, тако да:

 • шест цифара означава појединачно занимање

Редослед занимања унутар скупине утврђен је према азбучном редоследу назива, при чему свако занимање има своју јединствену и непоновљиву шифру и назив чиме је једнозначно одређено, као у примеру.

Пример шифрирања класификационих целина према хијерархији и припадајућих занимања
Класификациона целина или занимање Шифра нивоа или занимања Назив хијерархијског нивоа или занимања
Група 5 УСЛУЖНА И ТРГОВАЧКА ЗАНИМАЊА
Врста 51 Занимања личних услуга
Подврста 511 Туристички пратиоци и водичи, стјуарди и кондуктери
Скупина 5111 Земаљски, авио и бродски стјуарди
Занимање 5111.01 Авио-стјуард
Занимање 5111.02 Бродски стјуард
Занимање 5111.03 Земаљски стјуард
Занимање 5111.04 Стјуард у возу

Описи група занимања

Описи група занимања садрже: уопштени опис послова и задатака припадајућих занимања, захтеване квалификационе нивое за рад у занимањима на основу врсте и сложености послова према ISCO-08, одговарајуће програме образовања у складу са НОКС, као и карактеристичне делове назива занимања у групи. Садржину описа група можете пронаћи у Приручнику за примену Јединственог кодекса шифара.

Групе занимања, квалификациони нивои према ISCO-08
и нивои образовања у Републици Србији
Група занимања ISCO 08 квалификациони ниво Нивои образовања у Републици Србији *
1 Руководиоци 3 и 4
 • Докторске студије
 • Специјалистичке академске студије, Интегрисане академске студије, Мастер академске студије, Мастер струковне студије
 • Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије, Основне струковне студије
 • Кратки циклус у високом образовању (у Врсти 14)
2 Стручњаци и уметници 4
 • Докторске студије
 • Специјалистичке академске студије, Интегрисане академске студије, Мастер академске студије, Мастер струковне студије
 • Основне академске студије, Специјалистичке струковне студије, Основне струковне студије
3 Техничари и сарадници стручњака 3
 • Кратки циклус у високом образовању
 • Специјалистичко образовање после средње школе
 • Средње образовање у трајању од четири године
4 Административни службеници 2
 • Мајсторско или специјалистичко образовање после средње школе
 • Средње образовање у трајању од три или четири године
 • Стручно оспособљавање, образовање за рад, краће обуке одраслих
5 Услужна и трговачка занимања
6 Пољопривредници, шумари, рибари и сродни
7 Занатлије и сродни
8 Руковаоци машинама и постројењима, монтери и возачи
9 Једноставна занимања 1
 • Основно образовање
0 Војна занимања 1, 2 и 4
 • Високо образовање у трајању од најмање четири године (01 Официри војске)
 • Средње образовање у трајању од најмање четири године (02 Подофицири војске)
 • Основно образовање (03 Остала војна занимања)
* Као и еквивалентни нивои по НОКС-у