Примена шифарника

Најчешћа употреба прописаних шифарника је приликом пријаве/одјаве на обавезно социјално осигурање, пријаве потребе за запошљавањем, вођења прописаних евиденција у области запошљавања, као и за статистичка истраживања и извештавања о стању и кретањима на тржишту рада.

Примена:
 • Шифарника занимања,
 • Шифарника нивоа и врста квалификација и
 • Шифарника занимања и стручне спреме

илустрована је примерима њихове употребе, као и примерима употребе одговарајућих обележја.

Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
Занимање и квалификација као кључна обележја

Занимања и квалификације, као два најважнија лична обележја радно активног становништва, представљају средства за систематизовање, класификовање и стандардизовање, са једне стране радних места према врсти и сложености послова, када се говори о занимању, а са друге стране образовних и студијских програма према врсти школа, нивоима образовања, областима учења и начину стицања компетенција, када се говори о квалификацији.

Занимање је обележје лица које се стиче радним искуством, као што се квалификација стиче завршетком образовног, односно студијског програма, обуке или поступком признавања претходног учења (ППУ). Применом наведених обележја омогућава се једноставније кретање људи на тржишту рада и проходност кроз систем образовања, а тиме и даљи каријерни развој појединца.

Најчвршћа веза која постоји између ових обележја, резултат је интеракције стечених и примењених компетенција које се сусрећу на радном месту, односно на пословима које лице обавља.

Релације између радног места, занимања и квалификације

Када се говори о међусобном односу радног места, занимања и квалификације, комплексност и неодређеност граница су основне карактеристике ових релација. Не постоји мера за прецизно утврђивање границе између наведених појмова.

У општем случају, радно место је ужи појам од занимања, а занимање од квалификације.

Радно место је технолошки и организационо заокружена целина послова и задатака коју обавља појединац у дужем временском периоду.

Занимање представља скуп послова који су садржајно, технолошки и организационо у великој мери сродни и међусобно повезани тако да их обавља један извршилац који поседује одговарајућа знања, вештине и способности.

Квалификација је формално признање стечених компетенција које појединац стиче када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом). Квалификација омогућава обављање послова у оквиру једног или више занимања.

У општем случају више радних места је садржано у једном занимању, а више занимања је садржано у једној квалификацији.

Поједностављено, радно место и занимање су оно што лице ради, чиме се занима.

Квалификација представља шири комплекс онога за шта је лице оспособљено, тј. квалификовано да ради.

Лице може да има једну или више квалификација истог или различитих нивоа, које су стечене развојем каријере кроз целоживотно учење. На пример, лице је стекло квалификацију Бравара, па Машинског техничара, затим Струковног инжењера машинства – 180 ЕСПБ, а тренутно студира у циљу стицања квалификације Струковни мастер инжењер машинства која носи 300 ЕСПБ.

У мањем броју случајева, занимање може бити исто као и квалификација (нпр. Конобар), што је израженије код квалификација нижих нивоа.

Најчешћи је случај да су квалификација, занимање и радно место појединца уско повезани и да представљају струку, усмерење, специјалност, односно сродну област рада.

Примери употребе обележја

У свим обрасцима који садрже поље „занимањеˮ неопходно је уносити „шифру и назив занимањаˮ које је лице стекло током обављања послова одређеног занимања, док се у поље „квалификацијаˮ уноси „шифра и назив квалификацијеˮ, коју је лице стекло образовањем. У поље „ниво образовањаˮ неопходно је унети „ниво квалификацијеˮ.

 • Рубрика која се односи на „шифру и назив занимања/послаˮ, треба да садржи податак „о занимањуˮ које је лице стекло током обављања одређеног занимања односно послова на радном месту и то уношењем „шифре и назива занимањаˮ из Шифарника занимања;
 • Рубрика која се односи на „образовни профил-звањеˮ подразумева унос податка о „квалификацијиˮ коју је лице стекло образовањем; шифру и назив квалификације, неопходно је потражити у Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998.године);
 • Рубрика која се односи на „ниво образовањаˮ подразумева унос податка о „нивоу и врсти квалификацијеˮ према Шифарнику нивоа и врста квалификација.
 • Рубрика која се односи на податак о „занимањуˮ, попуњава се податком о „занимањуˮ које ће се обављати на радном месту, коришћењем Шифарника занимања;
 • Рубрика „образовање - образовни профилˮ попуњава се податком о конкретној „квалификацијиˮ која је потребна за обављање послова тог занимања, а која се проналази у Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998.године);
 • Рубрика која се односи на „образовање – ниво образовањаˮ треба да садржи податак о „нивоу и врсти квалификацијеˮкоји је потребан за рад у назначеном занимању, коришћењем Шифарника нивоа и врста квалификација.
 • Рубрика која се односи на „занимање стечено школовањемˮ, треба да садржи податак о „квалификацијиˮ коју поседује лице, коришћењем Шифарника занимања и стручне спреме (Одлука, 1998.године);
 • Рубрика која се односи на „занимање према радном местуˮ, треба да садржи податак о „занимањуˮ које ће лице обављати на радном месту. Овај податак се уноси применом Шифарника занимања;
 • Рубрика која се односи на „степен стручне спреме према радном местуˮ треба да садржи „ниво (и врсту) квалификацијеˮ који је потребан за рад у назначеном занимању, коришћењем Шифарника нивоа и врста квалификација. Податак о потребном нивоу (и врсти) квалификације послодавац преузима из свог акта о организацији и систематизацији послова, без обзира на ниво квалификације (и врсту) којим располаже лице са којим је уговорено запошљавање.
Примери употребе шифарника

Конкретни примери употребе Шифарника занимања, Шифарника нивоа квалификација и Шифарника занимања и стручне спреме могу бити од помоћи корисницима јер се односе на претраживање, препознавање и евидентирање занимања и квалификација.

Пример 1. У Шифарнику занимања постоје занимања 5120.08 Роштиљ-мајстор и 9411.02 Роштиљџија. Осим роштиља као заједничке одреднице, суштинско је питање: која је разлика међу њима?

Пошто не постоје описи занимања регистрованих у Шифарнику, одговор на питање тражимо анализирањем шифара ова два занимања.

Употребом Структуре класификационих целина видимо да прве четири цифре у шифри (5120) разврставају конкретно занимање:

 • у Групу 5 Трговачка и услужна занимања,
 • у Врсту 51 Занимања личних услуга,
 • у Подврсту 512 Кувари, и најзад
 • у Скупину 5120 Кувари.

Понављамо поступак и за друго занимање (Роштиљџија), за које видимо да део шифре 9411 разврстава то занимање на следећи начин:

 • у Групу 9 Једноставна занимања,
 • у Врсту 94 Једноставна занимања у припреми хране,
 • у Подврсту 941 Једноставна занимања у припреми хране, и најзад
 • у Скупину 9411 Припремачи брзе хране.

Након утврђивања класификационих целина у којима се налазе ова два занимања, прелазимо на анализу описа група 5 и 9.

У опису Групе 5 налазимо да „Послови и задаци обично укључују: ... припрему и сервирање хране и пићаˮ, што од понуђених послова и задатака представља најприближнији опис послова Кувара.

У даљем тексту описа наведено је да „Знања и вештине неопходне за обављање занимања у оквиру ове групе у складу са НОКС стичу се завршетком одговарајућих програма: Стручно оспособљавање, образовање за рад, краће обуке одраслих; Средње образовање у трајању од три или четири године и Мајсторско или специјалистичко образовање после средње школе, као и еквивалентни нивои по НОКСˮ.

Направићемо аналогну анализу описа Групе 9. Констатујемо да „Послови и задаци обично укључују помоћ у кухињи и извођење једноставних задатака који се односе на припрему хранеˮ најприближније одражавају послове посматраног занимања. Такође, „Знања и вештине неопходне за компетентно обављање занимања у оквиру ове групе се стичу завршетком одговарајућих програма на нивоу основног образовања, а за поједине послове се могу захтевати и кратке обуке на радном местуˮ.

На овај начин извршили смо анализу назива и делова шифара које се односе на класификационе целине ова два занимања, протумачили описе одговарајућих група занимања у деловима који се тичу послова и задатака, односно, извршили анализу описаних знања и вештина неопходних за компетентно обављање оба занимања. Закључујемо да је занимање 5120.08 Роштиљ-мајстор сложеније од 9411.02 Роштиљџије, да је за то занимање потребна квалификација вишег нивоа и да се оно среће у угоститељским објектима вишег нивоа услуге у којима се ангажују кувари, за разлику од припремања тзв. „брзе хранеˮ најчешће у мобилним објектима на улици.

Пример 2. Лице је по занимању Трговац и тргује секундарним сировинама. Како шифрирати занимање овог лица?

Употребом Структуре класификационих целина видимо да постоји посебна Група 5 Трговачка и услужна занимања, па је најлогичније да ће у њој бити тражено занимање. Ова Група садржи четири врсте занимања (класификациони ниво означен са две цифре), и то:

 • 51 Занимања личних услуга,
 • 52 Трговачка и сродна занимања,
 • 53 Занимања за личну негу и помоћ, и
 • 54 Занимања обезбеђења и заштите,

па се опредељујемо за Врсту 52, као најлогичнији избор.

Врста 52 има на нижим нивоима разврставања укупно четири подврсте, и то:

 • 521 Улични и пијачни продавци,
 • 522 Продавци и трговци у продавницама,
 • 523 Касири и билетари, и
 • 524 Остала трговачка и сродна занимања,

од којих Подврста 524 представља одговарајући избор.

На последњем нивоу, нивоу скупине, разврставање је извршено на:

 • 5241 Манекени и модели,
 • 5242 Демонстратори производа,
 • 5243 Трговачки путници,
 • 5244 Продавци каталошке продаје,
 • 5245 Точиоци горива,
 • 5246 Послужитељи хране у кафетеријама и сродни
 • 5249 Трговачка и сродна занимања, неразврстана на другом месту.

Последња наведена Скупина 5249 је најлогичнији избор за разврставање Трговца.

Сада претраживање фокусирамо на Шифарник занимања, тражећи сва занимања из Скупине 5249. Као адекватан избор од пет уписаних занимања је занимање 5249.05 Трговац отпадом. Пошто за сада не постоје описи појединачних занимања, можемо претпоставити да су послови трговине секундарним сировинама обухваћени пословима трговине отпадом.

Пример 3. Лице је тренутно незапослено, раније се бавило пословима Ролетнара. Поседује доказ да је пре 15 година завршило посебан програм образовања за рад за глуве и наглуве у двогодишњем трајању под називом Ролетнар. Како шифрирати занимање и ниво и врсту квалификације овог лица?

а) Утврђивање шифре занимања – први начин

Очигледно је да се ради о занимању које припада Групи 7 Занатлије и сродна занимања. Даљим поступком претраживања нижих класификационих целина у овој Групи занимања, аналогно претходно описаним примерима 1. и 2., налазимо одговарајућу Скупину 7317 Израђивачи предмета од дрвета и других природних материјала ручним алатом. У Шифарнику занимања налазимо занимање 7317.09 Ролетнар, којим се некада бавило ово лице.

б) Утврђивање шифре занимања – други начин

У Списку занимања према азбучном редоследу вршимо претраживање по почетном слову назива занимања, конкретно по слову Р. У електронској употреби шифарника претраживање је могуће брзим листањем или употребом опције за претраживање текста према делу назива занимања. У оба случаја, резултат је исти: постоји занимање 7137.09 Ролетнар.

в) Утврђивање шифре нивоа и врсте квалификације

Из начина на који је стечена квалификација (образовање за рад у двогодишњем трајању) и употребом табеле Нивои квалификација у НОКС-у према врсти, нивоу и трајању образовања, закључујемо да је реч о квалификацији нивоа 2 НОКС-а. Међутим, како је квалификација стечена пре 15 година, пре постојања НОКС-а и пре ступања на снагу Закона о НОКС-у, наш закључак може бити и погрешан јер се поменута Табела не односи на шифрирање нивоа и врсте квалификације. Пошто се ради о квалификацији која изворно нема НОКС ниво, у Шифарнику нивоа и врста квалификација треба тражити еквивалентан ниво квалификације. Шифра 20 означава еквиваленцију другом нивоу (нивоу 2), па је то и шифра нивоа квалификације Ролетнара, стечене на описани начин. Када је у питању врста квалификације - то је стручна и шифрира се шифром 2. У случају овог лица, док је било у свету рада, квалификација и занимање су били исти. Тренутно, лице нема занимање, јер не ради, а квалификацију има и даље.

Пример 4. Да ли је Геронтодомаћица занимање или квалификација?

Најпре утврђујемо одговарајућу групу (Група 5 Услужна и трговачка занимања) и њене ниже класификационе нивое до скупине (5322 Занимања за личну здравствену негу и помоћ у кући) у којој постоји занимање 5322.01 Геронтодомаћица. Исто се добија и претраживањем Списка занимања према азбучном редоследу. И у Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године) евидентирано је занимање са шифром и називом 20.93.11 Геронтодомаћин.

Са друге стране, у Правилнику о програму огледа обука одраслих (МПНТР, јануар 2009. године) којим су утврђени програми 40 обука за одрасла лица, под бројем 26 утврђен је програм обуке под називом Помоћ старим особама у кућним условима (Геронтодомаћица). Полазници обуке који су са успехом савладали програм добили су сертификат о стеченој квалификацији.

Дакле, Геронтодомаћица је и занимање и квалификација.

Пример 5. Власник малопродајног објекта продавнице ауто-делова има потребу за запошљавањем једног Продавца. Услов за пријем је четворогодишње стручно образовање трговачке или машинске струке. Која су одговарајућа занимања и нивои и врсте квалификација које треба уписати у Пријаву потребе за запошљавањем? Које су одговарајуће квалификације из Шифарника занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године)?

Најпре одређујемо одговарајуће или алтернативно занимање.
Претрагом у Списку занимања према азбучном редоследу, по почетном слову П налазимо преко 30 Продаваца који се разликују по врсти производа или месту продаје. Најтачнији избор је занимање 5223.05 Продавац ауто-делова. Међутим, можда су недоумицу представљала и занимања 5223.04 Продавац у малопродаји и 5221.02 Продавац у трговинској радњи? Зато је потребно објаснити их.
Занимање 5221.02 Продавац у трговинској радњи, одговара на први поглед. Међутим, оно се налази у скупини 5221 Трговци на мало, што није одговарајући избор. Са друге стране, занимање 5223.04 Продавац у малопродаји је уопштени назив који се користи када не постоји занимање са одговарајућом спецификацијом робе која је предмет продаје.
Остаје да утврдимо одговарајући ниво и врсту квалификације.

У Шифарнику нивоа и врста квалификација анализирамо описе нивоа и врста квалификација, при чему су нам кључне речи: четворогодишње, четврти степен, стручно образовање.
У садржају описа нивоа квалификација налазимо више „начинаˮ којима се може стећи квалификација овог нивоа:

 • „Четврти ниво (ниво 4) НОКС-а, који се стиче завршавањем средњег гимназијског образовања у четворогодишњем трајањуˮ, што према захтеву послодавца НИЈЕ одговарајућа врста квалификације;
 • „Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – средње гимназијско образовање у трајању од четири године, које је до ступања на снагу Закона о НОКС-у одговарало четвртом степену стручне спремеˮ, што такође није одговарајући избор по захтеву послодавца.

За обе описане алтернативе шифра нивоа и врсте квалификације је исказана шифром нивоа - 40 (за ниво 4) и шифром врсте - 1 (општа).
Међутим, осим наведеног:

 • „Четврти ниво (ниво 4) се стиче завршавањем средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајањуˮ, што ЈЕСТЕ у складу са захтевом послодавца јер обухвата и средње стручно образовање;
 • „Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – образовање стечено завршавањем средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајању, као и образовање стечено у школи за талентоване ученике које је до ступања на снагу Закона о НОКС-у одговарало четвртом степену стручне спреме, што такође ЈЕСТЕ одговарајући избор.

За обе претходне алтернативе, шифра нивоа квалификације је исказана шифром нивоа - 40 (за ниво 4) и шифром врсте - 2 (стручна).
Закључујемо да је одговарајућа шифра нивоа квалификације за наш пример - 40, а врсте квалификације - 2., без обзира да ли се ради о:

 • средњем стручном образовању ускладу са НОКС-ом или
 • IV степену пре ступања на снагу Закона о НОКС-у.

Из закључка који се односи на одговарајуће нивое квалификација одредићемо које конкретне квалификације тражимо у Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године):

 • за ниво 4, одговарајуће су појединачне квалификације 40.64.00 Трговачки техничар (IV степен) и 40.22.00 Машински техничар - технолог одржавања машина (IV степен).

Пример 6. Ако се послодавац из претходног примера, кроз сарадњу са НСЗ у вези селекције и избора кандидата за пријем у радни однос определио за лице које има квалификацију 40.64.00 Трговачки техничар, како се попуњавају одговарајуће рубрике Обрасца М – Јединствена пријава на обавезно социјално осигурање, којим послодавац пријављује радника на осигурање?

Послодавац ће попунити одговарајуће рубрике Обрасца М на следећи начин:

 • у рубрику Занимање стечено школовањем, уписује се квалификација коју лице поседује, а то је према Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године) - 40.64.00 Трговачки техничар;
 • у рубрику Занимање према радном месту, уписује се занимање чије ће послове обављати новозапослено лице, а то је према Шифарнику занимања - 5223.05 Продавац ауто-делова;
 • у рубрику Степен стручне спреме према радном месту, у складу са Шифарником нивоа и врста квалификација уписује се ниво квалификације исказан шифром 40.

Пример 7. Према подацима из јавне исправе, лице је 2011. године завршило Високу пословну школу струковних студија на студијском програму Менаџмент и стекло 180 ЕСПБ, као и стручни назив Струковни менаџер (Bachelor appl.). Исто лице је наредне 2012. године дипломирало на Факултету за пословни менаџмент, односно завршило је основне академске студије првог степена на студијском програму Индустријски менаџмент обима 240 ЕСПБ и стекло стручни назив Дипломирани менаџер. Који су називи, нивои и шифре нивоа и врста достигнутих квалификација овог лица?

Разматрамо најпре трогодишње струковне студије са остварених 180 ЕСПБ. У Шифарнику нивоа и врста квалификација у рубрици Нивои квалификације, тражимо опис који одговара наведеном случају. Одговарајући опис нас упућује на шести ниво, подниво један (ниво 6.1), чија је шифра нивоа квалификације исказана бројем 61, а шифра врсте квалификације цифром 4 - струковна. У Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године) налазимо да лице има квалификацију 61.66.00 Менаџер.

Завршетком основних академских студија обима 240 ЕСПБ лице је достигло шести ниво, подниво два (ниво 6.2), чија је шифра квалификације исказана бројем 62, а шифра врсте квалификације цифром 3 - академска. У одговарајућој групи Шифарника занимања и стручне спреме (Одлука, 1998. године), налазимо 71.66.00 Дипломирани менаџер, што је шифра и назив друге квалификације коју поседује лице из примера.

Пример 8. Лице је завршило специјалистичке струковне студије одређеног смера - струке. Која је шифра нивоа и врсте квалификације тог лица?

Одговор на постављено питање може бити двојак. Разлог је садржан у одредбама Закона о високом образовању. Наиме, усвајањем Закона о високом образовању заснованог на примени Болоњске декларације, септембра 2005. године, чланом 25. утврђени су нивои и врсте студија. Студије првог степена су обухватале основне академске и основне струковне студије; други степен је обухватао дипломиране академске студије – master, специјалистичке струковне студије и специјалистичке акдемске студије; трећи степен су докторске академске студије.

Законом о високом образовању из 2017. године, чланом 35. такође су утврђени нивои и врсте студија. Осим накнадно уведених мастер струковних студија на II степену, промена у односу на 2005. годину је да су специјалистичке струковне студије пребачене из другог у први степен студија.

Ова законска измена има значаја за многа лица када су у питању њихова права на рад или даље образовање. Чланом 149. истог закона утврђено је да „лице које је стекло или стекне стручни назив специјалисте струковних студија завршавањем специјалистичких струковних студија у складу са Законом о високом образовању (из 2005. године) задржава право на његово коришћење у складу са прописима према којима их је стеклоˮ.

Ова ситуација је препозната и у Шифарнику нивоа и врста квалификација тако што лице са завршеним специјалистичким струковним студијама, може имати квалификацију чији је ниво:

 • Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С и има шифру нивоа 62, односно
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању (из 2005. године), чија је шифра нивоа 71.
 • У оба наведена случаја шифра врсте квалификације је 4, јер се ради о струковним студијама.

Дакле, одговор на постављено питање садржи се у чињеници да ли су специјалистичке струковне студије првог или другог степена у смислу Закона о високом образовању и како су уписане у јавну исправу.

Пример 9. Потребно је унети податак о квалификацији лица које је завршило четворогодишњу средњу школу и стекло диплому Електротехничар рачунара.

За унос података о квалификацији користимо Шифарник занимања и стручне спреме, с тим да тражимо одговарајућу „стручну спремуˮ.

Претраживање започињемо од избора средњег пара цифара у шестоцифреној шифри, којима је одређена група занимања. Наиме, структура овог Шифарника садржи хоризонталну класификацију стручних спрема које су разврстане према подручјима рада и њихово додатно разврставање на групе занимања. У посматраном случају, најпре проналазимо одговарајуће подручје рада Елетротехника, означено римским бројем V, које садржи пет група занимања, означене бројевима од 24. до 28., међу којима, као адекватну бирамо групу 28. Занимања рачунарске технике. Сва занимања и стручне спреме у овој групи шифрирана су истим бројем (28) на позицији средњег пара цифара.

Структуром Шифарника је у оквиру сваке групе утврђена и вертикална класификација и то према степену стручне спреме. Зато даљи избор сужавамо на прве две цифре у шифри које означавју степен стручне спреме. Пошто се ради о квалификацији која се стиче завршетком четворогодишње средње школе, бирамо шифру 40 којом се шифрира IV степен стручне спреме. Овиме смо одредили и први пар цифара (40) тражене стручне спреме.

Трећи пар цифара представља месни (редни) број стручне спреме или занимања. По правилу, стручна спрема је на позицији месног броја означена цифрама „00“. У случајевима када се стручна спрема (квалификација) подудара са занимањем, шифрира се редним бројем истоименог занимања. Закључујемо да у нашем случају шифри 40.28.00 одговара стручна спрема чији је назив Електротехничар за рачунаре (IV ССС), што представља и тражену „квалификацијуˮ.

Пример 10: Потребно је да унесемо податак о лицу које је завршило средњу техничку школу и стекло квалификацију након завршеног четворогодишњег образовног програма грађевинске струке.

За податак о врсти (струци) и нивоу образовања које се у њој стиче користимо Шифарник школа. Разврставање школа према нивоу образовања одређено је првом цифром, док друга и трећа цифра у шифри школе одређују струку, односно врсту образовања.

У конкретном случају се за завршену четворогодишњу средњу школу користи прва цифра 4, уколико се ради о тзв. Средњој школи за стручни кадар, док се цифром 5 означавају Средње школе усмереног образовања које су обележиле период до пред крај `80. година прошлог века. Дакле, избор ознаке 4 или 5 условљен је периодом у коме се лице школовало, што се утврђује увидом у јавну исправу коју лице поседује.

Школе грађевинске струке, без обзира на ниво, по правилу се означавају бројем 14 на другом и трећем месту у шифри школе (погледати називе школа у Шифарнику чије су шифре 214, 314, 614, 714, 814). У случају да је лице из нашег примера завршило Средњу школу за стручни кадар, одговарајућа шифра школе је 414 Грађевинска. Међутим, у случју да је лице завршило Средњу грађевинску школу усмереног образовања, одговарајућа шифра је 515 Грађевинска и геодетска струка, јер не постоји шифра 514.