Пронађи ниво и врсту квалификације

Шифарник нивоа и врста квалификација

Кликом на шифру нивоа квалификације или на шифру врста квалификације приказује се опис нивоа квалификације и врста квалификације из Шифарника нивоа и врста квалификација.
 • Лице без стеченог основног образовања и васпитања.
 • Врста квалификације – без квалификације
 • Први ниво (ниво 1) НОКС-а, који се стиче стручним оспособљавањем, у трајању до једне године, образовањем за рад у трајању до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120-360 сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.
 • Еквиваленција првом нивоу (нивоу 1) – стручно оспособљавање у трајању од годину дана које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало првом степену стручне спреме и образовање за рад у трајању од две године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало другом степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – стручна
 • Други ниво (ниво 2) НОКС-а, који се стиче стручним оспособљавањем, у трајању до једне године, образовањем за рад у трајању до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од 120-360 сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.
 • Еквиваленција другом нивоу (нивоу 2) – стручно оспособљавање у трајању од годину дана које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало првом степену стручне спреме и образовање за рад у трајању од две године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало другом степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – стручна
 • Трећи ниво (ниво 3) НОКС-а, који се стиче завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.
 • Еквиваленција трећем нивоу (нивоу 3) – средње образовање у трајању од три године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало трећем степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – стручна
 • Четврти ниво (ниво 4) НОКС-а, који се стиче завршавањем средњег гимназијског образовања у четворогодишњем трајању. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.
 • Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – средње гимназијско образовање у трајању од четири године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало четвртом степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – општа
 • Четврти ниво (ниво 4) НОКС-а, који се стиче завршавањем средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајању. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а.
 • Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – образовање стечено завршавањем средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајању, као образовање стечено у школи за талентоване ученике које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало четвртом степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – стручна
 • Пети ниво (ниво 5) НОКС-а, који се стиче завршавањем мајсторског, односно специјалистичког образовања у трајању од једне до две године и неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање шест месеци. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 3 НОКС-а, односно ниво 4 НОКС-а, а за стицање кроз неформално образовање одраслих претходно стечен ниво 4 НОКС-а.
 • Еквиваленција петом нивоу (нивоу 5) – школовање за специјализацију, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије одговарало петом степену стручне спреме.
 • Врста квалификације – стручна
 • Шести ниво, подниво један (ниво 6.1) НОКС-а, који се стиче завршавањем основних академских студија (у даљем тексту: ОАС) обима од најмање 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 А. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање.
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних студија на факултету, чијим завршавањем се стиче први степен високог образовања, а који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету, у трајању од три године, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије, у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова.
 • Врста квалификације – академска
 • Шести ниво, подниво један (ниво 6.1) НОКС-а, који се стиче завршавањем основних струковних студија (у даљем тексту: ОСС) обима од 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 С. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање.
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи, у трајању до три године, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом првог степена струковних студија.
 • Врста квалификације – струковна
 • Шести ниво, подниво два (ниво 6.2) НОКС-а, који се стиче завршавањем ОАС обима од најмање 240 ЕСПБ, означава се са 6.2 А. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање.
 • Врста квалификације – академска
 • Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 6.1 НОКС-а на ОСС обима 180 ЕСПБ.
 • Врста квалификације – струковна
 • Седми ниво, подниво један (ниво 7.1) НОКС-а, који се стиче завршавањем интегрисаних академских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ, мастер академских студија (у даљем тексту: МАС) обима од најмање 60 ЕСПБ, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, МАС обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 А
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од четири до шест година, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом мастер, односно дипломирани мастер.
 • Врста квалификације – академска
 • Седми ниво, подниво један (ниво 7.1) НОКС-а, који се стиче завршавањем мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОСС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 С.
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РСˮ, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15, 87/16 и 88/17 – др. Закон).
 • Врста квалификације – струковна
 • Седми ниво, подниво два (ниво 7.2) НОКС-а, који се стиче завршавањем специјалистичких академских студија обима од најмање 60 ЕСПБ (уз претходно остварене мастер академске студије).
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на факултету, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом специјалисте другог степена академских студија
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив магистра наука стечен завршавањем магистарских студија, односно одбраном магистарске тезе, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом магистра наука.
 • Врста квалификације – академска
 • Осми ниво (ниво 8) НОКС-а, који се стиче завршавањем докторских студија обима 180 ЕСПБ (уз претходно завршене интегрисане академске, односно мастер академске студије).
 • Еквиваленција осмом нивоу (нивоу 8) – научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија, односно одбраном докторске дисертације, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом доктора наука.
 • Врста квалификације – академска
Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija   Šifarnik nivoa kvalifikacija