Пронађи врсту и ниво квалификације

Шифарник нивоа квалификација

Кликом на шифру нивоа квалификације приказује се опис нивоа квалификације из Шифарника нивоа квалификација.
 • Први ниво (ниво 1), који се стиче завршавањем основног образовања и васпитања, основног образовања одраслих, основног музичког односно основног балетског образовања и васпитања;
 • Еквиваленција првом нивоу (ниво 1) – основно образовање стечено на основу прописа који су важили до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС („Службени гласник РСˮ, број 27/18);
 • Други ниво (ниво 2), који се стиче стручним оспособљавањем у трајању до једне године, образовањем за рад у трајању до две године, односно неформалним образовањем одраслих у трајању 120–360 сати обуке; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а;
 • Еквиваленција другом нивоу (нивоу 2) – стручно оспособљавање у трајању од годину дана које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало првом степену стручне спреме и oбразовање за рад у трајању од две године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало другом степену стручне спреме;
 • Трећи ниво (ниво 3), који се стиче завршавањем средњег стручног образовања у трогодишњем трајању, односно неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање 960 сати обуке; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а;
 • Еквиваленција трећем нивоу (нивоу 3) – средње образовање у трајању од три године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало трећем степену стручне спреме;
 • Четврти ниво (ниво 4), који се стиче завршавањем средњег гимназијског образовања у четворогодишњем трајању; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а;
 • Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – средње образовање у трајању од четири године, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало четвртом степену стручне спреме;
 • Четврти ниво (ниво 4), који се стиче завршавањем средњег стручног и уметничког образовања у четворогодишњем трајању; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 1 НОКС-а;
 • Еквиваленција четвртом нивоу (нивоу 4) – образовање стечено у школи за талентоване ученике, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало четвртом степену стручне спреме;
 • Пети ниво (ниво 5), који се стиче завршавањем мајсторског односно специјалистичког образовања у трајању од две односно једне године и неформалним образовањем одраслих у трајању од најмање шест месеци; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 3 односно ниво 4 НОКС-а, а за стицање кроз неформално образовање одраслих претходно стечен ниво 4 НОКС-а;
 • Еквиваленција петом нивоу (нивоу 5) – школовање за специјализацију, које је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС одговарало петом степену стручне спреме;
 • Шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем основних академских студија (у даљем тексту: ОАС) обима од најмање 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 А. Услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање;
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем дела студијског програма основних студија на факултету, чијим завршавањем се стиче први степен високог образовања, а који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) –стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету, у трајању од три године, који је до ступања на снагу Закона о националном оквиру квалификација, у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом основних академских студија обима од најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • Шести ниво, подниво један (ниво 6.1), који се стиче завршавањем основних струковних студија (у даљем тексту: ОСС) обима од 180 ЕСПБ, означава се са 6.1 С; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање;
 • Еквиваленција шестом нивоу, подниво један (нивоу 6.1) – стручни назив стечен завршавањем студија на вишој школи у трајању до три године, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС у погледу права која из њега произлазе био изједначен са стручним називом првог степена струковних студија;
 • Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем ОАС обима од најмање 240 ЕСПБ, означава се са 6.2 А; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање, односно ниво 6.1 (ОСС обима 180 ЕСПБ);
 • Шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем специјалистичких струковних студија обима од најмање 60 ЕСПБ, означава се са 6.2 С; услов за стицање овог нивоа је претходно стечен ниво 4 НОКС-а и положена општа, стручна односно уметничка матура, у складу са законима који уређују средње образовање и васпитање и високо образовање, односно ниво 6.1 (ОСС обима 180 ЕСПБ);
 • Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем интегрисаних акадeмских студија обима од 300 до 360 ЕСПБ, мастер академских студија (у даљем тексту: МАС) обима од најмање 60 ЕСПБ, уз претходно остварене ОАС обима 240 ЕСПБ, МАС обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 А;
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од четири до шест година, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом мастер, односно дипломирани мастер;
 • Седми ниво, подниво један (ниво 7.1), који се стиче завршавањем мастер струковних студија обима од најмање 120 ЕСПБ (уз претходно остварене ОСС обима 180 ЕСПБ), означава се са 7.1 С;
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво један (нивоу 7.1) – стручни назив стечен завршавањем специјалистичких струковних студија другог степена у складу са Законом о високом образовању;
 • Седми ниво, подниво два (ниво 7.2), који се стиче завршавањем специјалистичких академских студија обима од најмање 60 ЕСПБ (уз претходно остварене мастер академске студије);
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив стечен завршавањем специјалистичких студија на факултету, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом специјалисте другог степена академских студија;
 • Еквиваленција седмом нивоу, подниво два (нивоу 7.2) – академски назив магистра наука стечен завршавањем магистарских студија, односно одбраном магистарске тезе, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом магистра наука;
 • Осми ниво (ниво 8), који се стиче завршавањем докторских студија обима 180 ЕСПБ (уз претходно завршене интегрисане академске, односно мастер академске студије);
 • Еквиваленција осмом нивоу (нивоу 8) – научни степен доктора наука стечен завршавањем докторских студија, односно одбраном докторске дисертације, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација РС у погледу права која из њега произлазе био изједначен са научним називом доктора наука.
Šifarnik nivoa kvalifikacija Šifarnik nivoa kvalifikacija