Заједнички европски референтни оквир који повезује националне системе квалификација и делује као алат за упоређивање, односно лакше разумевање и тумачење квалификација међу различитим државама и образовним системима у Европи.
Занимање представља скуп послова чије су главне дужности и задаци међусобно сродни. Занимање се може односити на посао који представља скуп задатака који особа тренутно обавља, на посао који је обављала или на посао који ће обављати, било код послодавца или је самозапослена.
Процес самосталног стицања знања, вештина, вредности, ставова и способности одраслих у свакодневном животном, радном и социјалном окружењу.
Квалификација је формално признање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом). Квалификација омогућава обављање послова у оквиру једног или више занимања. Термином квалификација замењују се термини: стручна спрема, звање, стручни назив, образовни профил.
Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова, који омогућују појединцу ефикасно обављање активности у послу, у складу са стандардом.
Национални оквир квалификација представља инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација, односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања. Национални оквир квалификација обухвата процесе, тела/организације одговорне за успостављање квалификација, начине стицања, упоређивање, препознавање, обезбеђивање квалитета и стандарда по којима се реализују.
Систем за разврставање квалификација у НОКС, усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED-F 2013). Увођењем КЛАСНОКС успоставља се јединствен систем класификације независно од постојећих класификација на подручја рада у средњем образовању, односно на класификацију студијских програма у високом образовању на образовно-научна и образовно-уметничко поље.
Организовани процеси учења одраслих који се остварују на основу посебних програма, ради стицања компетенција усмерених на рад, лични и социјални развој.
Поступак стручне и организоване процене знања, вештина и способности стечених образовањем, животним или радним искуством која омогућава даље учење и повећање конкурентности на тржишту рада. Поступком ППУ могуће је стећи квалификацију.
Регистар се састоји из подрегистра националних квалификација, подрегистра стандарда квалификација и подрегистра ЈПОА са послодавцима код којих ЈПОА реализује практичан рад.
Документ који садржи утврђене елементе занимања (нпр. опис дужности и задатака, потребне компетенције за ефикасно обављање послова у занимању, квалификација које одговарају занимању, предмет рада, место рада, услове рада у занимању, посебне захтеве за обављање рада и слично).
Учествовање у различитим облицима образовних активности током живота са циљем сталног унапређивања потребних личних, грађанских, друштвених и радних компетенција.
Шифра занимања је нумерички кôд за његово једнозначно обележавање и одређивање његове припадности одређеној скупини занимања. У класификацијама у којима се шифрирање врши до нивоа појединачног занимања, шифра представља јединствен и непоновљив кôд за свако занимање и омогућава његово разликовање од свих других занимања у класификацији.
СКРАЋЕНИЦА ЗНАЧЕЊЕ
ДрС Докторске студије
ЕСПБ Европски систем преноса бодова (у високом образовању)
ЕУ Европска унија
EURES Европска мрежа послова
EUROSTAT Завод за статистику Европске уније
ИАС Интегрисане академске студије
ИПА Инструмент за претприступну помоћ (енг. IPA Instrument for Pre-Accession)
ISCED 1997 Међународна стандардна класификација образовања 1997
ISCED 2011 Међународна стандардна класификација образовања 2011
ISCED-F 2013 Међународна стандардна класификација образовања по пољима образовања и обука 2013
ISCO-08 Међународна стандардна класификација занимања 2008
ЈНЗ Јединствена номенклатура занимања
ЈПОА Јавно признати организатор активности (образовања одраслих)
КЛАСНОКС Систем разврставања и шифрирања квалификација у НОКС
МАС Мастер академске студије
МОР Међународна организација рада
МПНТР Министарство просвете, науке и технолошког развоја
МРЗБСП Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
МСС Мастер специјалистичке студије
НОКС Национални оквир квалификација у Републици Србији
НСЗ Национална служба за запошљавање
НСКЗ Национална стандардна класификација занимања
ОАС Основне академске студије
ОСС Основне струковне студије
ООСО Организација обавезног социјалног осигурања
ПКС Привредна комора Србије
РГЗ Републички геодетски завод
РЗС Републички завод за статистику
РФЗО Републички фонд за здравствено осигурање
РФПИО Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
САС Специјалистичке академске студије
ССС Специјалистичке струковне студије
ЦРОСО Централни регистар обавезног социјалног осигурања