Питања и одговори

Одговори на најчешће постављана питања

Радна места, која послодавац прописује својим актом о организацији и систематизацији послова, нису садржана као таква у новим шифарницима, већ су Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РСˮ, бр. 56/18 и 101/20), прописана обележја „занимањеˮ и „врста и ниво квалификацијеˮ за која су утврђени нови шифарници.

Законом о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19) чланом 47. предвиђено је да су „Подносиоци јединствене пријаве дужни да у року од две године од дана почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада у Јединственој бази изврше ажурирање података из члана 11. став 4. тачка 1) ал. 11-13 овог закона.ˮ

Ово практично значи да је неопходно ажурирати податке у пријавама раније пријављених лица у рубрикама 16. Занимање према радном месту и 17.Степен стручне спреме према радном месту, због промењених шифарника који се користе за унос и шифрирање ових података. Ову активност треба спровести закључно са 31. децембром 2020. године.

За уношење података у рубрику 16. користи се нови Шифарник занимања уместо претходно коришћеног Шифарника занимања и стручне спреме. За рубрику 17. користи се Шифарник нивоа и врста квалификација уместо Шифарника степена стручне спреме који је стављен ван снаге.

Како се за податак о квалификацији лица који се уноси у рубрику 10. Занимање стечено школовањем, и даље користи исти Шифарник занимања и стручне спреме, по Одлуци из 1998. године, и то у делу који се односи на стручне спреме, овај податак није неопходно ажурирати.

Чланом 44. Закона о ЦРОСО прописане су новчане казне којима ће се казнити за прекршај  подносилац јединствене пријаве ако не изврши ажурирање података у року из члана 47. овог закона.

 

Закон о Централном регистру за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19) уводи обавезу да послодавци у року од две године (закључно са 31. децембром 2020. године) изврше ажурирање података из шифарника који су саставни део пријава на обавезно социјално осигурање.

Законом о Националном оквиру квалификација РС („Службени гласник РСˮ, бр. 27/18 и 6/20) уместо термина „стручна спремаˮ уводи се термин „квалификацијаˮ, а уместо „степена стручне спремеˮ – „врста и ниво квалификацијеˮ.

Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РСˮ, бр. 56/18 и 101/20), која је у примени од 1. јануара 2019. године, прописани су Шифарник нивоа и врста квалификација и Шифарник занимања који се користе за уношење и шифрирање података за обележја „врста и ниво квалификацијеˮ и „занимањеˮ. Тиме су стављени ван снаге Шифарник степена стручне спреме, као и Шифарник занимања и стручне спреме у делу који се односи на занимања.

Према Закону о раду („Службени гласник РСˮ, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење), уговор о раду и правилник о организацији и систематизацији послова садрже, између осталог, врсту и степен стручне спреме, односно образовања запосленог и друга посебна знања и способности који су услов за обављање послова за које се закључује уговор о раду.

Како у 2019. години нису планиране измене Закона о раду, нити Закон о Националном оквиру квалификација у РС предвиђа измене Закона о раду ради терминолошког усклађивања, мишљења смо да послодавци немају обавезу да анексирају уговоре о раду из члана 33. Закона о раду, у делу који се односи на врсту и степен стручне спреме, односно ниво образовања, а на основу дипломе, односно другог доказа релевантне установе образовања, а који је услов за заснивање радног односа за рад на одређеним пословима. Наиме, запослени су стекли одређену врсту и степен стручне спреме, односно одређени ниво и врсту образовања (квалификација) и поседују дипломе, уверења или друге јавне исправе издате у ту сврху, чиме доказују испуњеност услова за рад на одређеним пословима.

Ажурирање је неопходно само у делу који се односи на пријаву на обавезно социјално осигурање, а што не подразумева измену уговора о раду. Наиме, Закон о раду не садржи обавезу уношења занимања у уговор о раду, нити је ово обележје обавезно у акту о организацији и систематизацији послова. Истовремено, шифрирање занимања у рубрици 16. Обрасца М, за који се користи нови Шифарник занимања, могуће је извршити на основу постојећег назива и описа послова и прописаних услова за њихово обављање на радном месту запосленог, док је врсту и ниво квалификације у рубрици 17. могуће одредити на основу захтеваног степена стручне спреме за рад на радном месту запосленог, проналажењем еквиваленције за врсту и ниво квалификације у Шифарнику нивоа и врста квалификације.

Када је у питању акт о организацији и систематизацији послова из члана 24. Закона о раду, у делу који се односи на услове за рад у погледу врсте и степена стручне спреме, односно нивоа и врсте образовања (квалификација) сматрамо да послодавци немају обавезу измене и допуне овог акта. Такође, без обзира на садржину овог правилника, послодавци морају да имају једнак третман свих лица приликом њиховог запошљавања, независно од тога да ли су стекли одговарајућу јавну исправу по старом или новом систему образовања.

Шифарник држава и територија, Шифарник општина у Републици Србији и Шифарник насељених места у Републици Србији се користе за уношење података у јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у базу Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) или пријаву на евиденцију незапослених лица Националнe службe за запошљавање и друге евиденције у области рада, за обележја која се односе на податке о држави, општини и насељу (месту).

Шифарник држава и територија се користи приликом евидентирања података о држави рођења или о држављанству.

Шифарник општина у Републици Србији примењује се приликом евидентирања података о општини рођења или општини пребивалишта, односно боравишта.

Шифарник насељених места у Републици Србији користи се приликом евидентирања података о насељу (месту) пребивалишта или боравишта. При томе, овaј шифарник није једнозначан јер садржи истоимена насеља са различитим шифрама. На пример постоје чeтири места чији је назив Бучје којима се разликују шифре, као и 12 места назива Каменица са различитим шифрама. Стога је за избор шифре насеља потребно знати којој општини припада тражено насеље. 

Проналажење шифре одређене државе и територије, општине и насељеног места омогућено је на одговарајућим странама овог сајта, у „Претраживању шифарникаˮ. 

Одговарајућу шифру и назив занимања у Шифарнику занимања за послове радног места „координатораˮ „за нештоˮ или „нечегаˮ, одређујемо у зависности од претежности послова које лице обавља на том радном месту:

 • уколико радно место обухвата послове „координацијеˮ као додатне послове и задатке, при чему су претежни послови једнаки пословима конкретног радног места на коме заједно ради више извршилаца, тада и радно место овог координатора треба шифрирати у истом занимању као за друге извршиоце чијим радом координира, нпр. ако лице на радном месту Координатор магацинског пословања обавља исте послове као и магационери са којима ради, а уз то има додатно задужење да координира рад извршилаца на тим пословима, тада је адекватно занимање 4321.03 Магационер, које је разврстано у групу 4 Административни службеници;
 • уколико су послови и задаци „координацијеˮ претежни у односу на одређене послове на којима раде други извршиоци чијим радом се координира, у овом примеру послови „магационераˮ, тада се ово радно место може поистоветити са називом радног места Шеф магацина или Руководилац магацинског пословања, за која је одговарајуће занимање 3341.02 Шеф административног особља које је у групи 3 Техничари и сарадници стручњака.

На исти начин треба поступити и у другим случајевима, приликом одабира назива и шифре занимања за послове радног места „координаторˮ.

У рубрику „Занимање стечено школовањемˮ, која се односи на квалификацију лица (раније је коришћен термин „стручна спремаˮ), уноси се податак из „старогˮ Шифарника занимања и стручне спреме (према Одлуци из 1998. године који је и даље у примени у делу стручних спрема). Како се ради о запосленом лицу са завршеном основном школом, дакле без квалификације, одговарајућа шифра је 10.99.00 са називом Лице без занимања и стручне спреме.

У рубрику „Занимање према радном местуˮ уноси се податак о занимању из Шифарника занимања и то према називу и опису послова на радном месту на којем је лице запослено, а према акту о организацији и систематизацији послова код послодавца.

С обзиром да лице има завршену основну школу, може се претпоставити да је запослено на радном месту које обухвата послове за које је одговарајуће занимање разврстано у групу 9 Једноставна занимања. Полазећи од врсте послова и задатака, а по потреби и делатности послодавца, може се пронаћи одговарајуће или приближно занимање.

У рубрику „Степен стручне спреме према радном местуˮ уноси се податак о потребном нивоу квалификације за обављање послова на радном месту, применом Шифарника нивоа и врста квалификација. Ако запослено лице испуњава услов из акта о организацији и систематизацији послова, односно ако је тим актом утврђено да је за обављање послова на радном месту потребна завршена основна школа, одговарајући је први ниво квалификације чија је шифра 10.

Jедноставнa занимања која се обављају у многим областима (грађевинарство, рударство, разноврсне процесне производње, услуге претовара и манипулације робом и сл.), обухватају бројне и разноврсне послове. Поред тога, послови ових занимања се обављају на различитим радним местима, а назив радног места и занимања најчешће није и не мора бити идентичан, самим тим што послови више радних места могу бити садржани у једном занимању. Сходно томе, једноставна занимања није увек могуће пронаћи у Шифарнику занимања према називима радних места, што не значи да послови тих занимања нису садржани у другим занимањима која су наведена у Шифарнику. Због тога је потребно пронаћи шифру и назив занимања које у највећој мери одговара пословима и задацима који се најчешће обављају на радном месту.

Имајући у виду да се ради о пословима најнижег нивоа сложености, као и да се знања и вештине која су неопходна за њихово обављање стичу углавном завршетком основног образовања, ова занимања су у Шифарнику занимања разврстана унутар групе 9 Једноставна занимања, а у складу са претходно наведеним, наводимо следеће примере:

 • Послови радног места „извршилац у производњи (сточне хране)ˮ који се састоје у пријему сировина, пуњењу џакова, балирању и сл, као такви могу се препознати у скупини 9213 Једноставна занимања у ратарско-сточарској производњи, односно у занимању 9213.01 Мануелни радник на фарми за ратарске културе;
 • Послови радног места „радник у производњиˮ, где је основна делатност послодавца Производња осталих производа од пластике, најлогичнији је избор скупина 9329 Остала једноставна занимања у прерађивачкој индустрији, јер се ради о преради пластичних маса, а од понуђених занимања у тој скупини је најприближније 9329.08 Мануелни радник у хемијској индустрији, што представља одговарајући избор занимања за посматрано радно место;
 • За послове радног места „физички радник у грађевинарствуˮ, неопходно је погледати скупину 9312 Једноставна занимања у нискоградњи и скупину 9313 Једноставна занимања на градилиштима високоградње, где су разврстана занимања која одговарају пословима које најчешће обухвата ово радно место;
 • За послове радног места „трговински манипулантˮ које обавља физички радник у магацину треба потражити одговарајуће или приближно занимање у скупини 9334 Манипуланти робом у трговини, а у њој одговарајуће занимање 9334.01 Мануелни радник у трговини;
 • За послове радног места „хигијеничарˮ у зависности од врсте послова који се односе на чишћење и одржавање хигијене у различитим просторијама и условима, занимање треба потражити у скупинама 9111 Кућне помоћнице и чистачи у домаћинствима (нпр. 9111.01 Кућна помоћница), 9112 Чистачи и помоћно особље у хотелима, предузећима и другим затвореним просторима (нпр. 9112.03 Чистач просторија (хотела, канцеларија, тоалета), 9112.04 Хигијеничар у здравству), 9611 Занимања на сакупљању и одвожењу отпада (нпр. 9611.01 Комунални радник на одношењу смећа и сл.), 9613 Чистачи улицa и сродни (нпр. 9613.01 Чистач улица/паркова/плаже).

Веома је важно истаћи да се радна места чији се послови садрже у једноставним занимањима разликују од радних места чији се послови обављају као помоћни послови у конкретној производњи или услугама. На пример, занимања мануелних радника у нискоградњи и високоградњи су у групи 9 Једноставна занимања, али су занимања помоћника армирача, помоћника бетонирца, помоћника зидара, помоћника изолатера и других у грађевинарству, сврстана у групу 7 Занатлије и сродни, и то у исте скупине у којима су занимања армирача, бетонирца, зидара, изолатера и друга која се односе на стручне занатске послове. За занимања у овој групи, неопходна знања и вештине се стичу завршавањем неког од модалитета образовања у распону од краћих обука одраслих лица до специјалистичког или мајсторског испита након завршене средње школе.

Однос радног места и занимања је, у највећем броју случајева, такав да се послови више радних места садрже у једном занимању, тј. једно занимање обухвата послове више радних места. У мањем броју случајева послови радног места се подударају са пословима занимања.

У акту о организацији и систематизацији послова, поред основних услова који се односе на врсту и ниво квалификације потребне за обављање послова на радном месту, могу бити утврђени и други посебни услови (стручни, здравствени, санитарни, старосни, безбедносни, правни и сл.). Посебни услови за обављање одређених послова утврђени су законом или другим прописом како би се обезбедила заштита општег друштвеног интереса, било са аспекта безбедности и заштите здравља или стручне оспособљености извршилаца за рад на одређеним пословима.

Ради илустрације посебних услова за обављање послова на радном месту или у занимању наводимо следеће примере:

 • за обављање одређених послова услов је да извршилац поседује лиценцу коју је издала одговарајућа струковна организација,
 • за обављање одређених послова потребна је посебна дозвола (нпр. дозвола за ношење оружја, дозвола за управљање превозним средствима и радним машинама и сл.),
 • обављање послова на одређеним радним местима или у одређеним занимањима условљено је положеним посебним испитом (нпр. правосудни испит; државни стручни испит; испит за рад у запошљавању, итд),
 • за обављање одређених послова који подлежу обавезном здравственом надзору прописан је периодични или ванредни санитарни преглед, као посебан здравствени услов,
 • за обављање одређених послова, најчешће у грађевинарству, као посебан здравствени услов прописана је способност за рад на висини.

Осим наведених примера, постоје и бројни други случајеви да је обављање конкретних послова условљено испуњавањем и допунских услова. Суштина је да се посебни услови односе на обављање конкретних послова, дакле, послова на радном месту. Међутим, ако се послови радног места подударају са пословима занимања, тада посебни услови важе за све који се баве тим занимањем.

На пример, послови на радном месту Адвоката се подударају са занимањем 2611.01 Адвокат. Исто важи и за радно место Правног заступника у другом степену и занимање 2611.02 Правни заступник. У оба случаја посебан услов за обављање послова (и на радном месту и у занимању) је положен правосудни испит и као такав је обавезан за сва лица са тим занимањима.

Други пример се односи на возаче теретних возила у друмском саобраћају:

 • када лице у занимању 8332.09 Возач цистерне врши превоз опасне робе мора да поседује и сертификат о стручној оспособљености за возача возила за транспорт опасне робе, тзв. ADR сертификат, као посебан услов за обављање послова у занимању;
 • када Возач цистерне не превози опасан терет, није му потребан ADR сертификат.

Дакле, посебни услови за обављање одређених послова не утичу на одређивање назива и шифре занимања.

 

Закон о приватном обезбеђењу („Службени гласник РСˮ, бр. 104/13, 42/15 и 87/18), између осталог, утврђује да је „службеник обезбеђења физичко лице, које поседује лиценцу министарства за вршење послова приватног обазбеђењаˮ (члан 3, тачка 16). Истим законом су прописани и други услови које треба да испуњава физичко лице које обавља наведене послове, а који се односе на одговарајућу обуку, стручни испит и лиценце.

Иако се не располаже описом конкретних послова који се обављају на овој позицији, напомиње се да Шифарник занимања садржи више занимања која обухватају послове радног места „Радник обезбеђењаˮ пописаних у скупини 5414 Радници физичко-техничког обезбеђења.

Узимајући у обзир опис послова и задатака, као и врсту и ниво квалификације утврђене актом о организацији и систематизацији послова, одговарајућу шифру и назив занимања треба потражити на следећи начин:

 • уколико се ради о једноставним пословима и задацима за чије обављање се најчешће захтева основно образовање, занимање треба потражити у групи 9 Једноставна занимања, у скупини 9412 Кухињски помоћници, где би адекватно занимање могло бити 9412.03 Помоћни радник у кухињи.
 • уколико се ради о сложенијим пословима и задацима за чије обављање се најчешће захтева завршена обука или одговарајуће средње образовање, тада занимање треба потражити у групи 5 Услужна и трговачка занимања, у скупини 5131 Конобари, где је адекватно занимање 5131.04 Сервир.

Шифарник занимања и стручне спреме који је још увек у примени у делу који се односи на стручне спреме (квалификације), али не и на занимања датира из 1998. године, када је усвојен претходном Одлуком о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈˮ, бр. 9/98 и 25/00, „Службени гласник РСˮ, бр. 15/10 - др. правилник и 56/18 - др. одлука). Овај Шифарник ће бити на снази до доношења новог Шифарника квалификација чије је доношење предвиђено Законом о НОКС-у. 

Дакле, неопходно је и даље користити расположиве стручне спреме (квалификације) за уношење и шифрирање овог податка у рубрику 10. „Занимање стечено школовањемˮ из јавне исправе (дипломе).

Као и до сада, у складу са Шифарником занимања и стручне спреме потребно је најпре утврдити подручје рада коме припада тражена квалификација, а потом и одговарајућу групу занимања (нижи ниво класификације) која представља други пар цифара у шифри стручне спреме. На основу нивоа квалификације који је уписан у јавној исправи, или његовим одређивањем анализом описа Шифарника нивоа и врста квалификација, треба изабрати одговарајући степен стручне спреме према табели Упоредни приказ нивоа квалификација и степена стручне спреме. Степен стручне спреме одређује први пар цифара у шифри стручне спреме. Након одређивања два пара цифара у шифри, потребно је одабрати месни број (трећи пар цифара) одговарајуће или најприближније стручне спреме у односу на тражену квалификацију. Ако се не пронађе одговарајућа стручна спрема, нити приближна, онда треба употребити шифру чији је трећи пар цифара „00ˮ.

На пример, разматрамо „занимање стечено школовањемˮ тј. квалификацију у смислу нове терминологије, о којој у јавној исправи налазимо следеће елементе: назив квалификације је Мастер економиста, вредност јој је укупно 300 ЕСПБ, по врсти је академска, стечена је 2011. године.

Према Шифарнику занимања и стручне спреме ова квалификација припада подручју рада Економија, право и администрација, које има осам група занимања од којих је група 67. Економисти одговарајућа за дату квалификацију. Број 67 је шифра групе и истовремено други пар цифара у шифри стручне спреме.

У Шифарнику нивоа и врста квалификација, у опису нивоа квалификација налазимо да квалификације стечене завршетком мастер академских студија од укупно 300 ЕСПБ имају шифру нивоа 71 и шифру врсте квалификације 3.

Према табели Упоредни приказ нивоа квалификација и степена стручне спреме којим се одређује први пар цифара у шифри, јасно је да квалификација чија је шифра нивоа 71 и 3 шифра врсте квалификације одговара стручној спреми чија је ознака VII-1 и шифра 71. Ова вредност представља први пар цифара у шифри стручне спреме коју тражимо.

Дакле, тражимо стручну спрему чија су прва два пара цифара 71 и 67, односно тражимо одговарајућу стручну спрему чији последњи пар цифара највише одговара квалификацији Мастер економиста. Анализом класе података чија је шифра 71.67. која се састоји од 18 назива, налазимо да Мастер економисту најприближније представља стручна спрема чији су шифра и назив 71.67.00 Дипломирани економиста за општу економију, банкарство и финансије, које користимо за унос у рубрику „Занимање стечено школовањемˮ.

Законом о ЦРОСО („Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19) чланом 47. предвиђено је да су „Подносиоци јединствене пријаве дужни да у року од две године од дана почетка примене Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада у Јединственој бази изврше ажурирање података из члана 11. став 4. тачка 1) ал. 11-13 овог закона.ˮ

Ово практично значи да је неопходно ажурирати податке у пријавама раније пријављених лица у рубрикама 16. Занимање према радном месту и 17. Степен стручне спреме према радном месту, због промењених шифарника који се користе за унос и шифрирање ових података. Ову активност треба спровести закључно са 31. децембром 2020. године.

За уношење података у рубрику 16. користи се Шифарник занимања уместо претходно коришћеног Шифарника занимања и стручне спреме. За рубрику 17. користи се Шифарник нивоа и врста квалификација уместо Шифарника степена стручне спреме који је стављен ван снаге.

Како се за податак о квалификацији лица који се уноси у рубрику 10. Занимање стечено школовањем, и даље користи исти Шифарник занимања и стручне спреме, по Одлуци из 1998. године, и то у делу који се односи на стручне спреме, овај податак није неопходно ажурирати.

Рубрика „Степен стручне спреме према радном местуˮ у Обрасцу Пријава/Промена/Одјава обавезног социјалног осигурања, треба да садржи податак о „нивоу квалификацијеˮ који је потребан за рад у назначеном занимању, коришћењем Шифарника нивоа и врста квалификација. Овај податак послодавац преузима из свог акта о организацији и систематизацији послова.

Одговор на питање је не.

У обрасцу пријаве на обавезно социјално осигурање, рубрика 16, која се односи на „Занимање према радном местуˮ, треба да садржи податак о занимању које обухвата скуп послова и задатака које ће лице обављати на радном месту. Овај податак се уноси из Шифарника занимања.

У истом обрасцу, рубрика 17, која се односи на „Степен стручне спреме према радном местуˮ, треба да садржи ниво квалификације који је потребан за рад у назначеном занимању, а који се проналази у Шифарнику нивоа и врста квалификација.

Занимање 5223.04 Продавац у малопродаји се налази у групи 5, Услужна и трговачка занимања, где цифра 5 означава само групу унутар које је разврстано занимање.

Податак о потребном нивоу квалификације послодавац преузима из свог акта о организацији и систематизацији послова, а у конкретном случају за занимање 5223.04 Продавац у малопродаји најчешће захтевани ниво квалификације је 3 или 4 (средње стручно трогодишње или четворогодишње образовање), што је према Шифарнику нивоа и врста квалификација исказано шифрама 30 или 41.

Називи „дипломирани инжењерˮ, „струковни инжењерˮ и сл., односе се на стечено образовање, односно „квалификацијуˮ, тако да се шифра и назив квалификације и даље могу проналазити у Шифарнику занимања и стручне спреме. (Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, „Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19). Овај Шифарник ће се привремено примењивати до утврђивања система према коме се квалификације разврставају и шифрирају у НОКС-у.

Нови Шифарник занимања (из 2018. године), садржи само „занимањаˮ, због чега у њему није садржана квалификација „дипломираног инжењераˮ. Занимање је обележје које се стиче радним искуством, обављањем послова и задатака једног или више радних места. У Шифарнику занимања, између осталог разврстана су и „инжењерскаˮ занимања, попут: Инжењер обраде метала, Инжењер високоградње, Инжењер контроле квалитета и сл. За обављање послова ових занимања неопходно је високо образовање односно квалификација, као што је нпр. „Дипломирани инжењер грађевинарстваˮ и сл.

На порталу ЦРОСО, попуњавањем рубрике 10 („занимање стечено школовањем“) уноси се конкретна квалификација „Дипломирани инжењерˮ са ближим одређењем области или струке, која је садржана само у старом Шифарнику занимања и стручне спреме, док се рубрика 16 („занимање према радном местуˮ) попуњава уношењем шифре и назива занимања коришћењем новог Шифарника занимања.

Рубрика 10, која се односи на „занимање стечено школовањемˮ треба да садржи податак о квалификацији коју поседује лице, који се проналази у Шифарнику занимања и стручне спреме (Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, „Службени гласник РСˮ, бр. 95/18 и 91/19), а према подацима из јавне исправе (дипломе) коју поседује лице.

Рубрика 16, која се односи на „занимање према радном местуˮ треба да садржи податак о занимању које ће лице обављати на радном месту, према акту о организацији и систематизацији послова. Oвај податак се уноси применом Шифарника занимања.

Рубрика 17, која се односи на „степен стручне спреме према радном местуˮ треба да садржи ниво квалификације који је потребан за рад у назначеном занимању, а који се проналази у Шифарнику нивоа и врста квалификација. Податак о потребном нивоу квалификације послодавац преузима из свог акта о организацији и систематизацији послова (без обзира на ниво квалификације којим располаже лице са којим је уговорено запошљавање).

У Шифарнику нивоа и врста квалификација, стручни назив стечен завршавањем основних студија на факултету у трајању од четири до шест година, који је до ступања на снагу Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије у погледу права која из њега произлазе био изједначен са академским називом мастер, односно дипломирани мастер, еквивалентан је седмом нивоу, поднивоу један (нивоу 7.1), који се означава са 7.1 А. Овај ниво између осталог обухвата и мастер академске студије обима од најмање 60 ЕСПБ, уз претходно остварене основне академске студије (ОАС) обима 240 ЕСПБ, као и обима од најмање 120 ЕСПБ уз претходно остварене ОАС обима 180 ЕСПБ. Према Шифарнику нивоа и врста квалификација, одговарајућа шифра је 71 нивоа и 3 врсте квалификације. Према старом Шифарнику степена стручне спреме, који више није у примени, то је била шифра 71 за лица са стеченим VII-1 степеном стручне спреме.

Уколико корисник утврди потребу да се изврши одређена измена или допуна Шифарника занимања, потребно је да свој предлог са образложењем пошаље Националној служби за запошљавање поштом или на електронску адресу: sifarnici@nsz.gov.rs, односно попуњавањем поруке на страни Контакт на овом сајту.

Предлог може да се односи на неку од следећих врста измена и допуна:

 1. недостаје занимање – предложити додавање новог занимања;
 2. занимање је сувишно – предложити брисање постојећег занимања, било због тога што није примењиво на домаћем тржишту рада или због постојања два истоветна занимања (под истим или сличним називом);
 3. неадекватна шифра занимања – предложити измену шифре постојећег занимања ради премештања у другу класификациону целину;
 4. неадекватан назив занимања – предложити измену назива занимања;
 5. комплексно занимање које садржи више занимања – предложити раздвајање постојећег занимања на два или више нових занимања.

Предлагач, поред идентификационих података, доставља образложење предлога, навођењем елемената који су неопходни за разматрање, и то: врсту измене и допуне, назив занимања, шифру занимања (ако се односи на измену, раздвајање или брисање постојећег занимања), опис послова и задатака у занимању, квалификације потребне за њихово обављање, укључујући називе, ниво и врсту, начин стицања, као и врсту завршене школе, уз евентуално назначен назив одговарајућег образовног или студијског програма или завршене обуке, као и друге расположиве информације и документацију која може бити од значаја.

Нaционална служба за запошљавање разматра достављене предлоге, као и доступне информације са тржишта рада, након чега обавештава предлагача о релевантности предлога. На основу свих прикупљених и обрађених предлога и спроведене анализе информација са тржишта рада, Нaционална служба за запошљавање сачињава обједињен предлог иницијативе за измену и допуну Шифарника занимања, коју доставља министарству надлежном за послове запошљавања, највише једанпут годишње.

Министарство надлежно за послове запошљавања сагледава предлоге иницијативе за измену и допуну Шифарника занимања и покреће процедуру ради усвајања измена и допуна Шифарника занимања.

У Приручнику за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада у тачки 2.4. Додатна методолошка објашњења у вези с разврставањем занимања описана је ситуација када се на радном месту обављају послови који потпадају под два или више занимања. Шифрирање се врши према претежним (већинским) пословима.

Конкретно, на радном месту продавца у пољопривредној апотеци врши се продаја семенске робе, садног материјала, опреме за пољопривреду и хемикалија за пољопривреду. У Шифарнику занимања постоје два занимања:

 • 5223.17 Продавац у малопродаји семенске робе, садног материјала и опреме за пољопривреду (осим хемикалија) и
 • 5223.21 Продавац у малопродаји хемијских средстава за пољопривреду.

Сходно конкретној ситуацији треба изабрати шифру и назив занимања чији се послови претежно (већински) обављају на том радном месту - продавца у пољопривредној апотеци.

 

Ово питање садржи три учестала, али уопштена назива радних места која можемо пронаћи у многим предузећима, како у приватном, тако и у јавном сектору. За утврђивање конкретних занимања потребно је располагати додатним информацијама, као што су опис послова и задатака на таквим радним местима, услови за њихово обављање, али и делатност послодавца.

У свим наведеним случајевима, одговарајуће занимање тражимо у групи 1 Руководиоци, бирајући одговарајуће класификационе целине по нивоима, све до избора скупине у којој проналазимо конкретно занимање. При томе, треба да имамо у виду и следеће:

 • Назив радног места и занимања није и не мора бити идентичан, самим тим што послови више радних места могу бити садржани у једном занимању, што значи да је неопходно пронаћи шифру и назив занимања које у највећој мери одговара пословима и задацима који се најчешће обављају на посматраном радном месту.
 • Послови заменика директора подразумевају исте послове које обавља и директор предузећа, због чега ово радно место треба шифрирати истом шифром којом се шифрира и занимање директора.
 • Приликом избора шифре и назива занимања за радно место „заменика директора”, као и за „директора”, најпре треба размотрити сложеност послова и задатака, што у овом случају подразумева и сложеност пословног система. Ако се ради о сложеном пословном систему који обухвата више различитих делатности или више пословних субјеката, тада се може користити одговарајуће занимање из скупине 1120 Генерални и извршни директори, у којој су разврстана занимања генералних директора према макросекторима привреде (грађевинарство, индустрија, пољопривреда и сектор услуга). Уколико се ради о предузећу које има једну делатност, постоје различита занимања директора разврстана по врсти послова (у врстама 12 и 13) која одговарају некој од делатности, попут: 1322.01 Директор рудника, 1346.01 Директор банке, 1321.01 Директор у прерађивачкој индустрији и др.
 • Уобичајено је да се послови помоћника директора односе на одређену област рада, односно руковођење одређеном унутрашњом организационом јединицом, нпр. за финансије, правне послове, људске ресурсе или неку врсту производње, тада се може искористити нека од одговарајућих шифара, нпр. 1211.03 Финансијски директор, 1212.01 Директор за људске ресурсе, 1219.01 Директор за правне послове, 1321.02 Руководилац производње у прерађивачкој индустрији.
 • Уколико у предузећу постоје само два или три помоћника директора са различитим, али широким обухватом послова и задатака, тада се може употребити шифра и назив неког од извршних директора из скупине 1120, у зависности од делатности послодавца. У случају да се ради о једином помоћнику директора, исти се може поистоветити са претходно описаним случајем заменика директора.
 • Назив радног места „извршни директорˮ без одреднице за одређену област, најчешће се појављује у домаћим предузећима са страним капиталом (Executive manager). У неким случајевима обухвата послове и задатке за једну специфичну област рада (финансије, производња или др.), и тада треба употребити занимање као у претходно описаном случају радног места помоћника директора надлежног за једну конкретну област рада. Уколико се ради о ширем обухвату послова и задатака укључујући и основну делатност послодавца, тада је примерено изабрати одговарајуће занимање из скупине 1120, у коме су понуђена занимања извршних директора, разврстана на четири макросектора делатности.

Узимајући у обзир опис послова и задатака, као и врсту и ниво квалификације утврђене актом о организацији и систематизацији послова, одговарајућу шифру и назив занимања треба потражити на следећи начин:

 • уколико се ради о једноставним пословима и задацима за чије обављање се захтева завршено основно образовање, шифру и назив занимања треба потражити у групи 9 Једноставна занимања, где се налазе занимања 9312.01 Мануелни радник за нискоградњу и 9313.01 Мануелни радник за високоградњу, али и друга занимања која обухватају једноставне грађевинске послове.
 • уколико се ради о сложенијим пословима и задацима за чије обављање се може захтевати квалификација стечена у средњем образовању или краћа обука одраслих, у зависности од врсте грађевинских послова, шифру и назив занимања треба потражити у групи 7 Занатлије и сродни, врсти 71 Грађевинска и сродна занатска занимања, где су разврстана занимања, конкретни занати попут зидара, армирача, тесара и сл., као и њихови помоћници (нижи ниво сложености послова), попут занимања 7112.07 Помоћник зидара и др.

Квалификација која је стечена према Закону о високом образовању почев 2005. године, завршавањем академских студија у трајању од 4 године - 240 ЕСПБ, носи стручни назив „дипломираниˮ са назнаком звања првог степена академских студија из одговарајуће области, што се као податак може проверити увидом у јавну исправу.

Одговарајући ниво квалификације треба потражити у Шифарнику нивоа и врста квалификација, што је у овом случају шифра нивоа квалификације 62 и шифра врсте квалификације 3. У опису нивоа квалификације чија је шифра 62 наведено је да је то шести ниво, подниво два (ниво 6.2), који се стиче завршавањем ОАС (Основних Академских Студија) обима од најмање 240 ЕСПБ и да се означава са 6.2 А.

Приликом претраживања Шифарника занимања, односно проналажења конкретне шифре и назива занимања на основу описа послова и задатака радног места, препоручује се употреба Приручника за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (Структура класификационих целина, Списак занимања према азбучном редоследу, као и Описи група занимања и Примена шифарника).

Напомињемо да назив радног места и занимања није и не мора бити идентичан, самим тим што послови више радних места могу бити садржани у једном занимању. То значи да је неопходно пронаћи шифру и назив занимања које у највећој мери одговара пословима и задацима који се најчешће обављају на радном месту. У том смислу, ако се послови посматраног радног места не налазе директно у неком од занимања садржаних у Шифарнику занимања, претраживање треба проширити на понуђена сродна или приближна занимања из Шифарника.

Уколико се након извршеног претраживања закључи да у Шифарнику занимања не постоји адекватно занимање које обухвата послове посматраног радног места, постоји могућност привременог шифрирања коришћењем неке шифре и назива занимања према сродности (према предмету рада, према припадности скупини занимања и слично).

У циљу евидентирања тј. додавања занимања које заиста одражава природу и садржај послова конкретног радног места, постоји могућност да послодавац поднесе предлог за допуну Шифарника занимања, као у тачки 4.3. Приручника, Праћење примене и ажурирање Шифарника занимања.

Приликом проналажења шифре и назива занимања на основу назива или описа радног места, неопходно је најпре прочитати „Описе група занимањаˮ (Приручник за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада, Поглавље 2), како би једноставније одредили одговарајућу групу, унутар које треба пронаћи адекватно занимање. Само на основу назива радног места није могуће прецизно одредити занимање, јер назив радног места и занимања није и не мора бити идентичан, самим тим што послови више радних места могу бити садржани у једном занимању. То значи да је неопходно пронаћи шифру и назив занимања које у највећој мери одговара пословима и задацима који се претежно обављају на радном месту. У случају непрепознавања адекватног занимања у складу са описом послова и задатака радног места, препоручује се избор најприближнијег занимања и шифре. Уколико постоји потреба додавања занимања, потребно је предлог односно захтев за допуну Шифарника занимања поднети Националној служби за запошљавање, према опису у тачки 4.3. Приручника, Праћење примене и ажурирање Шифарника занимања.

На основу назива радног места „Радник у производњиˮ није могуће без прецизнијих података о којој врсти послова и задатака је реч, тј. о којој врсти производње се ради и која је сложеност тих послова и задатака, одредити назив и шифру занимања. Полазећи од конкретних послова и задатака радног места, неопходно је најпре размотрити Описе група занимања у Приручнику за примену Јединственог кодекса шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада (Поглавље 2), како би се лакше одредило унутар које групе треба потражити одговарајућу шифру и назив занимања:

 • уколико се ради о једноставним пословима и задацима за чије обављање се најчешће захтева основно образовање, занимање треба потражити у групи 9 Једноставна занимања, где у зависности од врсте прозводње треба изабрати неко од расположивих занимања, попут: 9311.01 Мануелни радник у каменолому, 9312.01 Мануелни радник за нискоградњу, 9329.04 Мануелни радник у металургији, 9329.05 Мануелни радник у преради дрвета и сл.
 • уколико се ради о сложенијим пословима и задацима за чије обављање се може захтевати нека завршена обука или средње трогодишње или четворогодишње образовање или мајсторско или специјалистичко образовање, тада занимање треба потражити у групи 7 Занатлије и сродни (нпр. 7223.01 Израђивач жичаних мрежа и тканина, 7214.05 Израђивач металних конструкција и сл.) или групи 8 Руковаоци машинама и постројењима, монтери и возачи (нпр. 8156.09 Руковалац машином за производњу кожне галантерије, 8171.10 Руковалац машином за производњу целулозе и сл.).

Напомињемо да називи радних места и занимања нису и не морају бити идентични, самим тим што послови више радних места могу бити садржани у једном занимању. То значи да је неопходно пронаћи шифру и назив занимања које у највећој мери одговара пословима и задацима који се најчешће обављају на радном месту.

Приликом израде нове листе занимања, сагледавало се национално тржиште рада и консултовани су послодавци према делатностима којима се баве (а не према седишту послодавца), како би биле обухваћене све делатности ради различитости послова и занимања која се у њима обављају, тако да у овом тренутку није могуће дати податке о новим занимањима на локалном нивоу, нпр. за подручје Сомбора. Подаци о томе која занимања из новог Шифарника занимања постоје на локалним тржиштима рада, моћи ће да се добију када послодавци изврше ажурирање податка о занимању у пријави на обавезно социјално осигурање, за шта је, према Закону о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РСˮ, број 95/18), предвиђен рок од годину дана.

Информација о томе да ли тржиште рада препознаје конкретну квалификацију не може да се види из Шифарника занимања, већ је то информација која се добија из захтева послодаваца за радницима, који најчешће садржи и информацију о захтеваној/пожељној квалификацији лица. Наиме, послодавац у свом захтеву за радницима тражи лица одређеног занимања за обављање одређених послова, а захтевана квалификација лица је саставни део тог захтева уколико је послодавац сматра значајном за обављање занимања. Примера ради, за обављање занимања руководилац правних послова, са великом вероватноћом можемо претпоставити да ће бити захтевана квалификација дипломирани правник, док се за обављање неких других занимања (нпр.писац рекламних текстова, организатор догађаја, тенисер...), конкретна квалификација неће поставити као обавезан услов за запошљавање. Услови за запошљавање у тим занимањима односе се на поседовање искуства, знања и вештина за њихово обављање, а поседовање конкретне квалификације се веома ретко и спорадично поставља као услов у наведеним случајевима.

Нови Шифарник занимања који се примењује од 1. јануара 2019. године, садржи и занимања: дефектолог, тифлопедагог и наставник за особе са оштећењима вида, која су препозната на тржишту рада и као таква евидентирана.

У том смислу, уколико наведена занимања у Шифарнику занимања, не обухватају, односно не захтевају знања и вештине које пружа квалификација дефектолога-тифлолога, односно уколико ова квалификација омогућава обављање послова новог занимања које је препознато на тржишту рада, од 1. јануара 2019. године могу се достављати предлози за измену и допуну Шифарника занимања. Неопходно је да подносилац захтева достави потребне податке (назив новог занимања, опис послова и задатака тог занимања, потребне квалификације за његово обављање и сл.) како би исти били размотрени. Процедура усвајања измена и допуна Шифарника занимања спроводиће се једанпут годишње од стране надлежне институције тј. Националне службе за запошљавање и министарства надлежног за послове запошљавања.

Истовремено, у вези са отвореним питањем колико је квалификација дефектолога-тифлолога, која се стиче образовањем након завршетка одговарајућег студијског програма прихватљива на тржишту рада са аспекта обављања самосталног рада и запошљавања, обавештавамо да о томе не одлучује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Дакле, и када би у шифарник занимања унели као ново занимање - дефектолог – тифлолог, питање да ли ово занимање може да се обавља на начин како је наведено, у надлежности је Министарства здравља.

Шифарник занимања који је у примени од 1. јануара 2019. године дефинисан је на основу анализе података са тржишта рада Републике Србије, у настојању да се њиме обухвате сва занимања која на тржишту постоје у актуелном тренутку. Како би шифарник обухватио сва постојећа занимања, приликом његове израде су консултовани и послодавци из свих сектора делатности. Константно праћење примене Шифарника занимања омогућиће његово периодично ажурирање и прилагођавање актуелном стању на тржишту рада у Републици Србији. Влада Републике Србије је усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада („Службени гласник РСˮ, број 101 од 17. јула 2020. године). Одлука је ступила на снагу 25 јула 2020. године, а примењује се од 24 августа 2020. године.Измене и допуне Шифарника занимања односе се на: додавање занимања, брисање занимања, измене шифара занимања и измене назива скупина и занимања.