Национална стандардна класификација занимања

Национална стандардна класификација занимања (НСКЗ) jе инструмент комуницирања међу друштвеним корисницима података о занимањима при њиховом евидентирању, прикупљању, обради, анализирању и публиковању.

Развој НСКЗ, осим Шифарника занимања који је у примени, обухвата израду и других елемената међу којима треба да буду: методологија израде, стандард занимања, описи свих класификационих целина, описи занимања и др.

Стога су у наредном периоду планиране следеће активности:

  • Уредити Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености институционални оквир и надлежности за успостављање, одржавање и унапређење НСКЗ;
  • Утврђивање финансијских потреба и могућих извора обезбеђивања средстава;
  • Израда превода ISCO–08 стандарда по свим хијерархијским нивоима и свим класификационим целинама;
  • Израда описа свих класификационих целина;
  • Израда Методологије за описивање појединачних занимања;
  • Утврђивање потребних кадровских капацитета за израду описа занимања и будућег континуираног рада на ажурирању НСКЗ;
  • Одређивање рокова за израду описа занимања;
  • Израда описа појединачних занимања који су утврђени Шифарником занимања.

Преузмите Шифарник занимања

Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja   Šifarnik zanimanja